Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Administracinio skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.05

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro (toliau – Centras) Administracinio skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12.

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų procesų valdymą, pirkimo procedūrų teisėtumą, koordinuoti ir organizuoti viešuosius pirkimus.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- yra Centro Viešųjų pirkimų administratorius;
- rengia ir Centro viršininkui teikia tvirtinti einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą ir esant poreikiui nustatyta tvarka vykdo pirkimų plano tikslinimo procedūras, pagal pirkimų planą rengia numatomų vykdyti pirkimų suvestinę ir įstatymų nustatyta tvarka paskelbia;
- teisės aktų nustatyta tvarka skaičiuoja Centro vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vertes ir veda pirkimo verčių apskaitą, parenka ir nustato prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą;
- priima, registruoja ir vizuoja Centro struktūrinių padalinių parengtas paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti, siekiant užtikrinti operatyvų viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą Viešųjų pirkimų įstatyme ir Centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse numatytais pirkimo būdais ir priemonėmis;
- rengia pirkimų, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka privalo vykdyti viešųjų pirkimų komisija, dokumentus pagal Centro struktūrinių padalinių pateiktus duomenis (pirkimo objekto aprašymą, sutartį arba sutarties sąlygas, sutarties įvykdymo terminus, techninę specifikaciją, specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus ir kt.), konsultuoja Centro darbuotojus, rengiančius pirkimo dokumentus;
- dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms suformuluoti uždaviniai;
- siekdamas užtikrinti viešųjų pirkimų komisijų darbą: rengia Centro viršininko įsakymus viešųjų pirkimų komisijų sudarymo ir kitais savo kompetencijos klausimais; kviečia komisijos narius į komisijos posėdžius; protokoluoja komisijos posėdžius ir tvarko protokolų registrą; raštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis rengia ir teikia tiekėjams adresuotus raštus, paklausimus, paaiškinimus, pranešimus apie viešųjų pirkimų komisijos sprendimus;
- atlieka tiekėjų pasiūlymų vertinimą ir palyginimą, nagrinėja tiekėjų pateiktas pretenzijas ir kartu su viešųjų pirkimų komisija priima sprendimus;
- pagal kompetenciją nagrinėja tiekėjų prašymus, atsako raštu ir/ar žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą nustatytais terminais;
- administruoja Centro elektroninių viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir elektroninėmis priemonėmis atliekamus pirkimus, kuriuos vykdo viešųjų pirkimų komisija. Atsako už duomenų, pateikiamų centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai (toliau – CVP IS), aktualumą ir teisingumą, administruoja Centro darbuotojams CVP IS suteiktas teises ir įgaliojimus;
- administruoja Centro paskyrą Centrinės perkančiosios organizacijos informacinėje sistemoje (toliau – CPO IS), administruoja Centro darbuotojams CPO IS suteiktas teises ir įgaliojimus;
- siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais Centro tinklapyje www.gtcentras.lt;
- rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skelbimus, procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis, metines viešųjų pirkimų ataskaitas;
- nustatyta tvarka CVP IS viešina laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus;
- teikia metodinę pagalbą, informaciją ir konsultacijas Centro struktūriniams padaliniams dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės norminių aktų taikymo tam, kad būtų užtikrintas viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas, pagal kompetenciją bendradarbiauja su Centro struktūriniais padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba, projektus įgyvendinančiomis institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo bei Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių ir nacionalinių fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais;
- siekiant užtikrinti Centro vidaus dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais atitikimą teisės aktų reikalavimams, atlieka nuolatinę teisės aktų stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Centre, keitimo, pildymo, tobulinimo ir rengia bei derina jų projektus;
- registruoja visus per kalendorinius metus Centro atliktus mažos vertės pirkimus mažos vertės pirkimų registracijos žurnale, tvarko Centro vykdomų pirkimų dokumentų registrą;
- veda viešuosius pirkimų vykdančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų registrą;
- pagal vykdomas funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka registruoja, tvarko, apskaito ir saugo veiklos dokumentus iki jų perdavimo toliau saugoti į Centro archyvą, dalyvauja rengiant nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus, laikino saugojimo bylų sąrašus, dokumentų, kurių saugojimo terminai yra pasibaigę, naikinimo aktus;
- nesant skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas;
- vykdo kitus teisėtus skyriaus vedėjo, Centro viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį viešųjų pirkimų vykdymo srityje;
- mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, sutarčių teisę, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
- išmanyti viešųjų pirkimų procedūras, gebėti rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
- mokėti dirbti kompiuteriu su „MS Office“ programiniu paketu;
- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti derybų įgūdžių.
CVB klientas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »