Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Alytaus teritorinio skyriaus vyriausiasis inžinierius-inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.07

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Alytaus teritorinio skyriaus vyriausiasis inžinierius-inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Alytaus teritorinio skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo inžinieriaus-inspektoriaus pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti Lietuvos energetikos objektų, energetikos (šilumos) įrenginių valstybinę kontrolę, siekiant užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią šilumos energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą, kontroliuoti valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) Skyriui priskirtoje teritorijoje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- kontroliuoja energetikos objektų, energetikos (šilumos) įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo ir vartojimo efektyvumą bei duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus. Esant reikalui, rašo protokolus, nagrinėja bylas ir priima nutarimus pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą;
- atlieka norminiuose teisės aktuose nustatytų energijos kokybės reikalavimų kontrolę;
- dalyvauja rengiant pastabas teisės aktų projektams, susijusiems su šilumos įrenginių projektavimo, įrengimo, gamybos, eksploatavimo, šilumos energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo klausimais;
- VEI viršininko pavedimu dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus;
- pagal VEI kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio energetinių įrenginių tinkamumą naudoti. Dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe;
- pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims šilumos sektoriaus klausimais. Sprendžia ginčus tarp paklausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui;
- tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją, saugo konfidencialią informaciją, kurią sužino vykdydamas šilumos įrenginių valstybinę kontrolę;
- tiria energetikos objektų, energetikos (šilumos) įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus;
- dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su šilumos energijos vartojimu;
- išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus ir ginčus dėl energetikos objektų, šilumos įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, šilumos energijos kokybės reikalavimų, šilumos energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą šilumos energiją pažeidimų, šilumos energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo;
- tikrina ūkio subjektų, pateikusių prašymus gauti energetikos (šilumos, naftos ir naftos produktų) įrenginių eksploatavimo atestatą, pasiruošimą atlikti šių įrenginių eksploatavimo darbus ir rengia nustatytos formos išvadas;
- kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos (šilumos) įrenginių eksploatavimo atestatuose nustatytos veiklos sąlygų. Esant norminių teisės aktų pažeidimams teikia siūlymus VEI viršininkui sustabdyti ar panaikinti atestatų galiojimą ūkio subjektams, atliekantiems energetikos objektų (šilumos) įrenginių bandymo, matavimų, paleidimo ir derinimo, remonto, technologinio valdymo ir kitus eksploatavimo darbus;
- teikia išvadas įgaliotoms institucijoms dėl ypatingų statinių šilumos įrenginių projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo, pagal VEI kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi šiuose atestatuose nustatytų veiklos sąlygų;
- kontroliuoja elektrinių, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuro balansą, tikrina gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tikrumą;
- pagal VEI kompetenciją kontroliuoja norminiuose teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant energetikos objektus ir šilumos įrenginius bei įvertina ar jie atitinka projektą;
- kontroliuoja kaip tikrinamas šilumos generatorių efektyvumas, tikrina šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų izoliacijos būklę nepramoninės paskirties pastatuose;
- kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;
- periodiškai tikrina, ar daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitinka privalomuosius reikalavimus;
- kontroliuoja pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais ir (ar) pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji gali didesnė kaip 12 kW, tikrinimo procesą;
- padeda Skyriaus vedėjui rengti šilumos sektoriaus ataskaitas ir Skyriaus ataskaitas;
- planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį VEI nustatyta tvarka;
- Skyriaus vedėjo atostogų, tarnybinių komandiruočių, ligos metu, VEI viršininko pavedimu, laikinai eina Skyriaus vedėjo pareigas;
- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį šilumos energetikos sektoriuje;
- būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, VEI viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais šilumos energetikos sektoriaus bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę bei administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;
- žinoti efektyvius energijos ir energijos išteklių gamybos, tiekimo ir vartojimo būdus ir technologijas;
- gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;
- turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
CVB klientas

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »