Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Antrosios patarėjų grupės Vyriausiasis specialistas

Skelbimas galioja iki: 2016.11.06

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti pavedimus, susijusius su Seimo kontrolieriams pavestų funkcijų įgyvendinimu.

Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
- vykdo Seimo kontrolierių pavedimus, pateikiamus per vyresnįjį patarėją, susijusius su sprendimų atsisakyti nagrinėti skundus, pažymų ir atsakymų pareiškėjams projektų rengimu, priskirtų skundų tyrimu;
- rengia raštų projektus, laikydamasis nustatytų reikalavimų; parengtus projektus teikia derinti vyresniajam patarėjui;
- renka informaciją, būtiną Seimo kontrolierių funkcijoms atlikti ir ją analizuoja; kontroliuoja, kaip pareigūnai vykdo Seimo kontrolierių reikalavimus pateikti informaciją; teikia siūlymus vyresniajam patarėjui dėl Seimo kontrolierių reikalavimų nevykdymo;
- teikia vyresniajam patarėjui siūlymus dėl skundų tyrimo eigos;
- teikia siūlymus dėl gautų atsakymų išsamumo ir papildomos informacijos reikalingumo, dėl reikiamų raštų projektų parengimo; šiuos siūlymus derina su Seimo kontrolieriaus vyresniuoju patarėju;
- teikia siūlymus, kaip gerinti viešąjį administravimą tose institucijose ir įstaigose, kuriose nustatoma žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų; teikia vyresniajam patarėjui siūlymus organizuoti susitikimus su valdžios įstaigų pareigūnais;
- suveda priskirtų skundų tyrimo duomenis į įstaigos duomenų tvarkymo sistemą (DTS) laikydamasis nustatytų reikalavimų;
- pagal nustatytą tvarką ir reikalavimus įstaigos priimamajame priima pareiškėjus, teikia jiems informaciją apie Seimo kontrolierių veiklą, aptarnauja asmenis telefonu nustatyta tvarka, suveda gautų skundų duomenis į įstaigos duomenų tvarkymo sistemą (DTS) ir vykdo kitus su įstaigos priimamojo veikla susijusius Seimo kontrolierių pavedimus, pateikiamus per Seimo kontrolieriaus vyresnįjį patarėją;
- atlieka skundų tyrimų analizę ir apibendrinimus, reikalingus Seimo kontrolierių ataskaitoms, pranešimams, susitikimams, informaciniams biuleteniams ir kitais atvejais; Įstaigos vadovo nustatyta tvarka rengia savo veiklos ataskaitas ir teikia jas vyresniajam patarėjui (pagal Įstaigos vadovo nustatytas grupių veiklos sritis);
- vyksta į komandiruotes patikrinti pareiškėjų skunduose nurodytų aplinkybių;
- kontroliuoja, kaip vykdomos Seimo kontrolierių rekomendacijos;
- vykdo kitus įstaigos vadovo ir Seimo kontrolierių nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su įstaigos vadovo ir Seimo kontrolierių funkcijų atlikimu.

Reikalavimai

Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį) išsilavinimą;
- turėti ne mažesnį kaip vienerių metų teisinio darbo stažą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir su Seimo kontrolierių veikla susijusius teisės aktus;
- išmanyti tarptautinius ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su žmogaus teisėmis;
- išmanyti tarptautinę ir nacionalinę institucinę žmogaus teisių gynimo sistemą;
- mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų ne žemesniu kaip B1 lygiu arba rusų, lenkų ne žemesniu kaip B2 lygiu;
- turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
- gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos Seimo Kontrolierių įstaiga

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »