Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius Vyriausiasis specialistas

Skelbimas galioja iki: 2016.11.20

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis - A.
- Pareigybės kategorija - 11

- Vyriausiojo Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialisto pareigybė reikalinga valstybės funkcijoms, numatytoms Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, vykdyti ir įgyvendinti skyriaus veiklą, susijusią su teritorijų planavimu savivaldybėje.

- Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
- Rengia rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus teritorijų planavimo dokumentų rengimo klausimais.
- Teikia sąlygas rengti kaimo plėtros projektus.
- Pagal kompetenciją rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus, reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo klausimais.
- Rengia teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis.
- Rengia specialiuosius architektūros reikalavimus.
- Dalyvauja savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstyme su visuomene.
- Dalyvauja nagrinėjant gyventojų skundus ir prašymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų, teikia konsultacijas, sprendžiant ginčus tarp fizinių ir juridinių asmenų.
- Dalyvauja komisijų darbe savo kompetencijos klausimais.
- Vykdo kitus administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo- vyr. architekto pavedimus.
- Teikia informaciją apie pradedamus rengti teritorijų planavimo dokumentus savivaldybės interneto tinklapyje.
- Teikia informaciją apie savivaldybės administracijos išduotas sąlygas ir reikalavimus teritorijų planavimo dokumentams rengti, apie išduotus specialiuosius architektūros reikalavimus.
- Rengia informacines atmintines apie teritorijų planavimo dokumentų rengimo tvarką.
- Vykdo rajono savivaldybės teisės aktus civilinės saugos ir mobilizacijos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms.
- Pagal kompetenciją vykdo kitus su savivaldybės administracija ir Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- Būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais bei išmanyti teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, teritorijų planavimą statinių projektavimą, statinių statybą bei jų valstybinę priežiūrą, nustatytus reikalavimus.
- Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties arba technologijų mokslų srities, statybos inžinerijos, kraštotvarkos krypties išsilavinimą.
- Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer pagal bazinius kompiuterio raštingumo reikalavimus.
CVB klientas

Kretingos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »