Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Atrankos ir paramos auditui departamento III skyriaus Atrankos poskyrio vyriausiasis specialistas. Darbo vieta Kaune. (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.12

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Atrankos ir paramos auditui departamento III skyriaus Atrankos poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis — A.
- Pareigybės kategorija — 13.

- Atrankos ir paramos auditui departamento (toliau — Departamentas) III skyriaus (toliau — skyrius) Atrankos poskyrio (toliau ― poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Departamento skyriaus poskyrio funkcijas, susijusias su informacijos apie mokesčių mokėtojus rinkimu, sisteminimu, analize, rizikingumo vertinimu bei atrankos kontrolės veiksmams atlikimu, siekiant įgyvendinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) strateginius tikslus ir realizuoti VMI prie FM Lietuvos Respublikos norminais teisės aktais suteiktas teises ir pareigas.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
- siekdamas įgyvendinti Departamento skyriaus poskyriui pavestas funkcijas, apdoroja ir sistemina duomenis apie mokesčių mokėtojus, nagrinėja mokesčių mokėtojų veiklą ir vertina jos rizikingumą, rengia išvadas dėl kontrolės ar kitų administracinių veiksmų taikymo;
- siekdamas užtikrinti efektyvų mokesčių administravimą, vertina mokesčių mokėtojų riziką ir atlieka jų atranką pagal patvirtintus ar kitus kriterijus;
- siekdamas įgyvendinti Departamento skyriaus poskyriui pavestas funkcijas, vertina VMI prie FM administracijos ir funkcinių padalinių, apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau — AVMI) teikimus dėl mokesčių mokėtojų mokestinės rizikos ir kontrolės ar kitų administravimo veiksmų inicijavimo;
- siekdamas užtikrinti efektyvų mokesčių administravimą, vertina įvairaus pobūdžio pranešimus/skundus apie mokesčių mokėtojus mokestinės rizikos požiūriu, rengia atsakymus;
- siekdamas efektyvaus bendradarbiavimo, vertina kitų valstybės įstaigų ir institucijų, neįgaliotų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (toliau — MAĮ) nustatyta tvarka atlikti mokesčių administravimo veiksmų, pranešimus dėl galimos mokesčių mokėtojų mokestinės rizikos ir rengia atsakymus;
- siekdamas užtikrinti efektyvų mokesčių administravimą, rengia galimai rizikingų kontroliuotinų mokesčių mokėtojų planus/sąrašus bei mokesčių mokėtojų sąrašus kitiems administraciniams veiksmams;
- siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo, nagrinėja atliktų mokesčių mokėtojų patikrinimų ir mokestinių tyrimų rezultatus bei mokesčių mokėtojų atrankos kriterijų efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl kriterijų ir rizikos vertinimo metodikų tobulinimo;
- siekdamas užtikrinti sėkmingą VMI prie FM darbą, VMI prie FM vadovybės, Departamento vadovybės pavedimu dalyvauja sudarytų funkcinių padalinių (darbo grupių, komisijų) darbe;
- siekdamas užtikrinti Departamento skyriaus poskyrio pavestų uždavinių metodinį ir teisinį reglamentavimą, dalyvauja rengiant VMI prie FM teisės aktų projektus, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, rengiamų VMI prie FM;
- siekdamas užtikrinti efektyvų mokesčių administravimą, Departamento skyriaus poskyrio kompetencijos klausimais nuolat kaupia ir nagrinėja prieinamą informaciją (įskaitant ir skelbiamą internete) apie mokesčių mokėtojus;
- siekdamas užtikrinti sėkmingą VMI prie FM darbą, nustatytu periodiškumu ir tvarka rengia Departamento skyriaus poskyrio ataskaitas apie atliktą atrankos darbą;
- siekdamas efektyvaus bendradarbiavimo, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau ― MAĮ) nustatytų informacijos apie mokesčių mokėtojus slaptumo ir paskleidimo reikalavimų, teisės aktų nustatyta tvarka Departamento skyriaus poskyrio kompetencijos ribose bendradarbiauja ir keičiasi duomenimis su kitais VMI prie FM administracijos bei funkciniais padaliniais, AVMI ir kitomis institucijomis;
- siekdamas užtikrinti naudojamų duomenų konfidencialumą, vadovaudamasis MAĮ 38 straipsniu, informaciją apie mokesčių mokėtojus naudoja tik įstatymuose nustatytiems tikslams;
- siekdamas užtikrinti sklandų užduočių įvykdymą ir darbų atlikimą, nedelsiant informuoja Departamento skyriaus ar poskyrio vedėją, jeigu susiklosto tokios aplinkybės (situacija), dėl kurių neįmanoma vykdyti pavestų pareigų, užduočių, nurodymų;
- siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Departamento vadovybės bei Departamento skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties ar verslo ir vadybos krypčių išsilavinimą;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais administravimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
- turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį mokesčių administravimo srityje;
- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
CVB klientas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »