Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Atstovavimo Europos Žmogaus Teisių teisme skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.07

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Atstovavimo Europos Žmogaus Teisių Teisme skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 14.

- Atstovavimo Europos Žmogaus Teisių Teisme (toliau – Teismas) skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra reikalinga padėti Vyriausybės atstovui Europos Žmogaus Teisių Teisme (toliau – atstovas) įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 929 (toliau – Nuostatai), įtvirtintas jo teises ir pareigas.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- rengia paaiškinimus, pareiškimus ir atsakymus į Teismo pateiktus klausimus Vyriausybės pozicijai šio Teismo bylose pagrįsti, rengia Vyriausybės pozicijos pristatymus viešiems Teismo posėdžiams;
- organizuoja atstovo funkcijoms atlikti reikalingos informacijos, medžiagos ir dokumentų iš atitinkamų valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat iš mokslo ir studijų institucijų, įstaigų ir organizacijų gavimą;
- vykdo atstovo pavedimus, kai atstovas dalyvauja derinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus su Konvencijos ir jos papildomų protokolų nuostatomis;
- padeda atstovui kaupti ir sisteminti informacinę medžiagą apie Teismo praktiką, susijusią su Lietuvos Respublika;
- padeda tvarkyti atstovo interneto svetainę, rengia informacinius pranešimus spaudai ir internetiniam puslapiui apie Teisme priimtus sprendimus prieš Lietuvos Respubliką;
- padeda atstovui pagal savo kompetenciją bendradarbiaujant su kitų valstybių atitinkamomis institucijomis, keičiantis informacija ir metodine medžiaga;
- vykdo atstovo pavedimus, susijusius su jo dalyvavimu skelbiant ir platinant Teismo praktiką;
- bendradarbiaujant su kompetentingomis institucijomis padeda atstovui koordinuoti Teismo sprendimų vykdymą;
- vykdo atstovo pavedimus jam nusprendus imtis ar inicijuoti atitinkamas priemones, siekiant paspartinti Teismo sprendimų vykdymą;
- informuoja atitinkamas institucijas apie Teismo priimtus sprendimus bylose prieš Lietuvą, taip pat apie naujai perduotas bylas Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
- rengia paaiškinimus ir pareiškimus, kurių reikia pranešimams, pateiktiems pagal 1996 metų tarptautinio politinių ir pilietinių teisių pakto fakultatyvinį protokolą, nagrinėti Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete;
- renka ir analizuoja reikalingą informaciją bei rengia atitinkamus dokumentus atstovui derantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu dėl taikaus susitarimo, konsultuojantis su Lietuvos Respublikos Vyriausybe dėl taikaus susitarimo sąlygų, teikiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti taikų susitarimą;
- Teisingumo ministerijai ir Užsienio reikalų ministerijai pritarus dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Teismo procesuose trečiosios šalies teisėmis, padeda atstovui rengiant ir teikiant Teismui rašytines pastabas ir dalyvaujant jo posėdžiuose;
- vykdo kitus teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, Teisingumo ministerijos kanclerio, atstovo, skyriaus vedėjo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų užtikrintas tinkamas ir efektyvus valstybės interesų gynimas Teisme.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų studijų magistro išsilavinimą);
- turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;
- išmanyti atstovavimo Lietuvos Respublikai Teisme teisinę bazę ir praktiką;
- išmanyti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) ir jos papildomų protokolų taikymo Europos Žmogaus Teisių Teisme praktiką;
- išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reikšmingus analizuojant Konvencijoje ir jos papildomuose protokoluose įtvirtintų standartų užtikrinimo Lietuvos Respublikos teisės sistemoje lygį, taip pat susijusią Lietuvos Respublikos teismų praktiką;
- išmanyti tarptautinius žmogaus teisių apsaugai skirtus teisės aktus, Lietuvos Respublikos ratifikuotas tarptautines sutartis;
- sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, rengti išvadas, aiškiai dėstyti mintis, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
- mokėti anglų arba prancūzų kalbą C1 lygiu.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »