Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Bendrųjų reikalų departamentas Viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Skelbimas galioja iki: 2016.11.20

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Bendrųjų reikalų departamento (toliau – Departamentas) Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Lygis – A.
- Kategorija – 13.

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti, vykdyti viešuosius ir kitus pirkimus, organizuoti bei vykdyti Agentūrai patikėjimo teise priklausančio materialiojo turto nuomą bei vertinti pareiškėjų vykdytus pirkimus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- planuoja, organizuoja ir vykdo Agentūros viešuosius ir kitus pirkimus, teisės aktų nustatyta tvarka rengia Agentūros vykdomų viešųjų ir kitų pirkimų dokumentus;
- rengia ir derina viešųjų pirkimų sutartis ir kartu su pirkimo iniciatoriumi kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;
- kontroliuoja, ar teisingai Agentūroje taikomi viešuosius ir kitus pirkimus reglamentuojantys teisės aktai;
- nagrinėja tiekėjų paklausimus ir skundus LR viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, taikymo klausimais;
- teikia konsultacijas Agentūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), bei pareiškėjams pirkimų vykdymo klausimais ir kartu su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais veda mokymus;
- sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus, palaiko ryšius su Viešųjų pirkimų tarnyba, rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai nustatytais terminais bei forma ataskaitas bei kitą prašomą informaciją;
- vertina, ar pareiškėjai pirkimus, išskyrus pirkimus, Agentūros direktoriaus įsakymu priskirtus vertinti kitiems struktūriniams padaliniams, vykdė vadovaudamiesi teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, nuostatomis ir nustato, ar pirkimo dokumentuose numatytos investicijos sutampa su paraiškoje / paramos sutartyje nurodytomis investicijomis;
- (2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. PS1-435 redakcija nuo 2016 m. kovo 29 d.)vertina, ar pareiškėjų pateikti planuojamo pirkimo dokumentai (išankstiniam vertinimui), išskyrus Agentūros direktoriaus įsakymu priskirtus vertinti kitiems struktūriniams padaliniams, parengti vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, nuostatomis ir nustato, ar planuojamo pirkimo dokumentuose numatytos investicijos sutampa su paraiškose ir (ar) paramos sutartyse nurodytomis investicijomis;
- (2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. PS1-435 redakcija nuo 2016 m. kovo 29 d.)vertina bei pervertina Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritorinių skyrių vertintus pareiškėjų vykdytus pirkimus;
- pagal savo kompetenciją užtikrina tinkamą su kokybės vadyba susijusių sistemų ar modelių priežiūrą, tobulinimą, veiksmingumo gerinimą, dokumentacijos pildymą ir tobulinimą bei supažindina savo struktūrinio padalinio darbuotojus su šių sistemų ar modelių reikalavimais;
- (2016 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. PS1-472 redakcija nuo 2016 m. balandžio 5 d.)pagal kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų ir darbo grupių veikloje;
- (2016 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. PS1-472 redakcija nuo 2016 m. balandžio 5 d.)pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais, teikia jiems informaciją;
- (2016 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. PS1-472 redakcija nuo 2016 m. balandžio 5 d.)pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
- pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
- gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, administracinę bei civilinę teisę (materialinę ir procesinę), teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
- gebėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išaiškinimus bei rengti atsakymus į paklausimus, skundus ir pretenzijas.
CVB klientas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »