Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Bendrųjų reikalų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Skelbimas galioja iki: 2016.11.20

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10

- Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, rengti ir vertinti viešųjų pirkimų dokumentus, užtikrinti ūkinių sutarčių sudarymą ir administravimą, įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir jį lydinčių poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus nuostatas, tvarkyti Klaipėdos teritorinės darbo biržos archyvą, vesti bylų apskaitą, užtikrinti tinkamą dokumentų bylų saugojimą ir tvarkymą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- organizuoja viešuosius pirkimus, vykdo su tuo susijusias procedūras:
- atlieka rinkos tyrimus būsimiems pirkimams vykdyti;
- renka informaciją apie numatomų pirkimo objektų pirkimo sąlygas, technines charakteristikas, kriterijus – pirkimo objekto vertinimo matus (kainas, kokybę, techninius privalumus, estetines ir funkcines charakteristikas, aplinkosaugos charakteristikas, eksploatavimo išlaidas, efektyvumą, garantinį aptarnavimą ir techninę pagalbą, pristatymo terminus ir pan.), parametrus išmatuojamus bei įvertinamus ekspertinių vertinimų metodais (remonto bei aptarnavimo patogumas, modernizavimo galimybės, estetinės charakteristikos ir panašiai);
- analizuoja pirkinių pobūdį, tiekimo sąlygas, rengia ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjo pavaduotojui ir Skyriaus vedėjui dėl pirkimo objektų vertinimo kriterijų, jų matų, parametrų; esant poreikiui, derina technines specifikacijas bei poreikį įsigyti materialines vertybes, paslaugas ar darbus;
- organizuoja pirkimų konkursus, ruošia jų procedūrų dokumentaciją. Esant reikalui, rengia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai, susirašinėja su kitomis įstaigomis konkursų organizavimo bei pirkimo klausimais;
- skaičiuoja ir nustato pirkimų vertes bei parenka viešojo pirkimo būdą;
- konsultuoja pirkimo iniciatorius pirkimo sąlygų nustatymo ir techninių specifikacijų parengimo klausimais;
- konsultuoja sudarytų viešųjų pirkimų komisijų narius bei pirkimo organizatorius viešųjų pirkimų dokumentų rengimo ir procedūrų vykdymo klausimais;
- padeda Darbo biržos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su viešųjų pirkimų valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
- derina pirkimų iniciatorių pateiktą poreikį su Finansų ir apskaitos skyriaus vedėju bei įstaigos vadovu;
- rengia teisės aktų projektus (įsakymus, tiekėjų apklausos pažymas ar kt.) dėl konkretaus pavedimo ar užduoties atlikimo ir teikia juos įstaigos vadovui;
- koordinuoja, kad paskirti pirkimų organizatoriai laiku ir teisingai atliktų pirkimų procedūras;
- vykdo pirkimus CVP IS priemonėmis; perka prekes, paslaugas ir darbus per Centrinę perkančiąją organizaciją – CPO;
- rengia ir derina skelbimus apie pirkimus, skelbia pirkimus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje numatyta tvarka ir viešina reikalingą informaciją Klaipėdos teritorinės darbo biržos tinklalapyje;
- registruoja ir kontroliuoja atliekamus pirkimus įstaigos Supaprastintų viešųjų pirkimų registre;
- sudaro bei tikslina kiekvienais biudžetiniais metais numatomų pirkti įstaigos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų pirkimų planus; viešina reikalingą informaciją CVP IS sistemoje ir Klaipėdos teritorinės darbo biržos tinklalapyje;
- konsultuoja, rengia ir derina pirkimo sutarčių projektus;
- vykdo sudarytų pirkimo sutarčių stebėseną, kontrolę ir administravimą. Teikia informaciją skyriaus vedėjo pavaduotojui apie pastebėtus jų netikslumus, vykdymo eigą bei pabaigą;
- vykdo supaprastintų pirkimų procedūras ir dalyvauja sudarytų viešųjų pirkimų komisijų darbe (protokoluoja, parengia ir išsiunčia raštiškus pranešimus konkurso dalyviams apie vykdomų procedūrų eigą, derina sutartis su konkurso laimėtojais, palaiko ryšius su konkursų dalyviais);
- racionaliai naudoja laiką, organizuojant ir vykdant pirkimus;
- laikosi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų bei racionalumo, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų;
- atsako už paskirtų funkcijų atlikimą tinkamai ir laiku bei racionalų lėšų naudojimą vykdant pirkimus;
- analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl Darbo biržos pirkimų sistemos tobulinimo;
- rengia teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, projektus;
- atlieka kiekybinę ir kokybinę pirkimų analizę, teikia pasiūlymus dėl racionalaus resursų valdymo bei panaudojimo, apibendrina ir rengia informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;
- tvarko Darbo biržos archyvą, siekiant įgyvendinti archyvo tvarkymui nustatytus reikalavimus;
- teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja bylų sudarymą, užbaigtų bylų tvarkymą, veda bylų apskaitą;
- užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, kad būtų užtikrinti Darbo biržos veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės;
- vykdant savo funkcijas palaiko ryšius su Lietuvos darbo birža, Klaipėdos teritorinės darbo biržos struktūriniais padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba, Klaipėdos apskrities archyvu, tiekėjais, kitomis institucijomis ir organizacijomis;
- esant poreikiui, atlieka turto valdymo procedūras įstaigoje;
- esant poreikiui, vykdo personalo administravimo funkcijas;
- nuolat kelia savo kvalifikaciją;
- vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Klaipėdos teritorinės darbo biržos direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir pavaduotojo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo įstaigoje.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę nei vienų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei su juo susijusių kitų teisės aktų nuostatas bei reikalavimus;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą, turto valdymą, naudojimą, disponavimą, dokumentų rengimą ir tvarkymą;
- gebėti valdyti, analizuoti, kaupti, apdoroti, sisteminti, naudoti, apibendrinti informaciją ir duomenis, rengti oficialius dokumentus;
- mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis.
CVB klientas

Klaipėdos teritorinė darbo birža

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »