Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Civilinių bylų skyriaus teismo posėdžių sekretorius

Skelbimas galioja iki: 2016.11.14

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – B.
- Pareigybės kategorija – 6

- Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
- išrašyti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla;
- siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas įstatymų nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus;
- tikrinti teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;
- prieš teismo posėdį tikrinti, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustatyti jų tapatybę bei patikrinti įgaliojimus, rūpintis, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;
- įstatymo nustatyta tvarka rašyti posėdžio protokolus ir per įstatymo nustatytus terminus teikti teisėjui pasirašyti;
- įstatymo nustatyta tvarka daryti teismo posėdžių garso įrašus bei parengti juos tolesniam saugojimui;
- tvarkyti bylas: į jas įsiūti dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį, numeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;
- nustatyta tvarka tvarkyti išnagrinėtų bei atiduotų į raštinę bylų apskaitos žurnalą;
- ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išnagrinėtas ir tinkamai sutvarkytas bylas atiduoti skyriaus raštinei;
- išrašyti vykdomuosius raštus procesinių įstatymų pagrindu neišnagrinėtose bylose;
- atlikti kitus veiksmus, susijusius su bylų sudarymu, procesinių dokumentų rengimu, tvarkymu, taip pat vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
- aptarnauti interesantus, taip pat suteikti jiems informaciją laikantis teismo pirmininko patvirtintų taisyklių;
- vykdyti kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko, teisėjo, skyriaus raštinės vedėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką, dokumentų rengimo principus ir taisykles;
- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
- mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra bei biuro technika.
CVB klientas

Kauno apygardos teismas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »