Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.06

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Finansų ir investicijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 9

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga inicijuoti, koordinuoti ir/ar rengti projektų dokumentus Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Bendrijų iniciatyvų, valstybės bei kitų finansinės paramos programų lėšoms gauti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir teikti informaciją investicijų klausimais.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- nagrinėja ir teikia informaciją apie galimybes dalyvauti Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų bei Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų inicijuojamuose bei finansuojamuose projektuose;
- inicijuoja, koordinuoja ir/ar rengia projektus, paraiškas gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos bei kitų finansavimo šaltinių;
- rengia ir teikia išvadas dėl parengtų dokumentų finansinei paramai gauti;
- dalyvauja rengiant projektus, susijusius su Savivaldybės statiniais ir infrastruktūros objektais (infrastruktūros objektų modernizavimo, pastatų atnaujinimo, energiją taupančių investicinių projektų ir kt.), kontroliuoja jų įgyvendinimą;
- dalyvauja rengiant Savivaldybės pastatų, statinių, infrastruktūros objektų projektavimo sąlygas;
- dalyvauja rengiant rangos darbų ir inžinerinių paslaugų viešųjų pirkimų konkurso sąlygas;
- sudaro ir/ar tikrina statybos darbų sąmatas informaciniu programiniu kompleksu „SĄMATA“;
- rengia metodinę medžiagą Savivaldybės struktūriniams padaliniams dėl projektų ir/ar paraiškų rengimo;
- dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
- rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
- rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
- rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti;
- palaiko ryšius su valstybinėmis ir privačiomis institucijomis bei kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis investicijų klausimais;
- teikia metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, Savivaldybės įsteigtoms įstaigoms bei įmonėms rengiant projektus ir paraiškas;
- renka ir sistemina informaciją bei rengia ataskaitas valstybės institucijoms apie Savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimą;
- rengia informaciją investicijų klausimais Savivaldybės interneto svetainei;
- rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Europos Sąjungos paramą, investicijų projektų rengimą, viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo, statybos procesus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- mokėti anglų ir rusų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
CVB klientas

Varėnos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »