Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Gynybos politikos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.11

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Gynybos politikos ir planavimo departamento Gynybos politikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pilietinio ir patriotinio ugdymo politikos nuostatoms formuoti ir dalyvauti jas įgyvendinant, atlikti priemonių, skirtų nacionalinio saugumo grėsmėms įveikti pagal Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) kompetenciją, įgyvendinimo stebėseną, taip pat prisidėti prie nacionalinio saugumo ir gynybos politikos formavimo.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
- Neteko galios;Pakeitimas: KA ministro įsakymas Nr. 476 (2016-05-25)
- rengia analitines apžvalgas ir pažymas ar studijas pilietinio ir patriotinio ugdymo politikos ir kitais aktualiais gynybos politikos klausimais;
- rengia KAS politines nuostatas (poziciją) dėl pilietinio ir patriotinio ugdymo politikos, derina su kitomis KAS institucijomis;
- teikia pasiūlymus kitoms valstybės institucijoms pilietinio ir patriotinio ugdymo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, taip pat dėl kitų valstybės institucijų rengiamų strategijų, planavimo dokumentų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių pilietinio ir patriotinio ugdymo politikos įgyvendinimą;
- prisideda prie Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo strategijos, karinės strategijos, Lietuvos gynybos politikos baltosios knygos, pajėgumų planavimo scenarijų, pasiūlymų dėl valstybės gynybos koncepcijų ir planų, pasiūlymų dėl Lietuvos parlamentinių partijų susitarimo gynybos politikos klausimais rengimo;Pakeitimas
- 5 p.: KA ministro įsakymas Nr. 476 (2016-05-25)
- teikia kitoms valstybės institucijoms pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių nacionalinio saugumo grėsmių ir būdų joms įveikti nustatymą;
- vykdo priemonių, skirtų nacionalinio saugumo grėsmėms įveikti pagal KAM kompetenciją, įgyvendinimo stebėseną;
- rengia pristatymus, kalbų tezes, pažymas ar kitą informacinio pobūdžio medžiagą KAM vadovybei ir informaciją visuomenei pilietinio ir patriotinio ugdymo politikos ir kitais aktualiais gynybos politikos klausimais;
- dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje kuruojamais klausimais;
- pagal kompetenciją atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, humanitarinių arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
- turėti darbo patirties gynybos politikos srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinio saugumo ir gynybos politiką, krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) veiklą, įslaptintos informacijos apsaugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti, gebėti juos taikyti praktiškai;
- žinoti tarptautinės saugumo politikos raidos tendencijas ir aktualijas;
- žinoti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo ir gynybos politikos nuostatas, KAS plėtros tikslus, uždavinius ir prioritetus;
- žinoti pagrindines pilietinio ir patriotinio ugdymo politikos nuostatas, būti susipažinęs su šių sričių Lietuvos Respublikos teisiniu reglamentavimu, tarptautinių organizacijų veikla šiose srityse;
- žinoti tarptautinių organizacijų veiklos saugumo ir gynybos srityje pagrindus, tikslus ir uždavinius, svarbiausius tarptautinius susitarimus saugumo ir gynybos srityje;
- išmanyti NATO ir Europos Sąjungos terminiją ir tarptautinių santykių saugumo ir gynybos srityje vartojamus terminus ir sąvokas;
- mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, pagal savo kompetenciją savarankiškai priimti sprendimus, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus, Gynybos politikos ir planavimo departamento vidaus ir siunčiamuosius dokumentus;
- mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo (C1) lygiu;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, ir asmens patikimumo pažymėjimui, suteikiančiam teisę dirbti ar susipažinti su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos SLAPTAI atitikmeniu, gauti.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »