Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Įmonių statistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.13

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Įmonių statistikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 11

- Skyriaus valstybės tarnautojo pareigybė reikalinga su užsieniu susijusių įmonių veiklos statistinei informacijai rengti ir teikti vartotojams bei įmonių administraciniams duomenims apdoroti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Siekdamas parengti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr.716/2007 reikalavimus atitinkančią su užsieniu susijusių įmonių struktūros ir veiklos statistinę informaciją, atlieka su užsieniu susijusių įmonių tyrimą, naudodamas Ūkio subjektų registro, Eurogrupių registro, statistinių tyrimų bei administracinių šaltinių duomenis, identifikuoja užsienio kontroliuojamas įmones Lietuvoje, tikslina pagrindinį kontroliuojantį institucinį vienetą ir šalį, kurioje jis įsikūręs, bei nustato Lietuvos kontroliuojamas įmones užsienyje, atlieka tyrimo rezultatų statistinę analizę ir jų tinkamumo patvirtinimą bei skelbia su užsieniu susijusių įmonių veiklos statistinę informaciją.
- Siekdamas užtikrinti statistinės informacijos kokybę ir atitiktį ES teisės aktams, rengia tyrimo metodiką; rengia ir teikia Eurostatui tyrimų kokybės ataskaitas; rengia, atnaujina ir Oficialiosios statistikos portale skelbia tyrimo metainformaciją bei teikia pasiūlymus dėl su užsieniu susijusių įmonių tyrimo organizavimo tobulinimo.
- Siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių vykdymą, administracinių duomenų pagrindu rengia duomenis apie fizinius asmenis, vykdančius ūkinę komercinę veiklą bei atlieka įmonių, turinčių užsienio kapitalo, duomenų redagavimą.
- Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
- Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
- Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
- Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, skirtingų teisiniu formų juridinius asmenis reglamentuojančiais įstatymais ir Verslo apskaitos standartais.
- Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.
CVB klientas

Lietuvos statistikos departamentas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »