Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Informacinių sistemų plėtros skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.05

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Informacinių sistemų plėtros skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 11

- Informacinių sistemų plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti vieningą Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos, kitų informacinių sistemų taip pat valstybės ir žinybinių registrų, kurių tvarkytojas yra departamentas (toliau – vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniai registrai, informacinės sistemos), kūrimą, tvarkymą, plėtrą ir technologinį suderinamumą.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- kuria, modernizuoja taikomąją programinę įrangą, siekiant užtikrinti vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų ir bendrojo naudojimo duomenų bazių kūrimą ir plėtrą, technologinį suderinamumą;
- vykdo Vadovybės apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos finansinės apskaitos, personalo, turto valdymo informacinių sistemų programinės įrangos priežiūrą;
- rengia funkcinius ir techninius reikalavimus vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų kūrimo ar modifikavimo darbams atlikti, vertina techninių pasiūlymų techninę ir kvalifikacinę dalį, siekiant įgyvendinti valstybės informacinių išteklių valdymo politiką naudojant šiuolaikines informacines ir telekomunikacines technologijas vidaus reikalų srityje;
- analizuoja vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų naudotojų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą, moko ir konsultuoja, apibendrintą informaciją apie poreikius teikia suinteresuotoms Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigoms, siekiant užtikrinti operatyvų ir kokybišką naudotojų aptarnavimą;
- dalyvauja Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tvarkomų registrų ir bendrojo naudojimo duomenų bazių kūrimo ar plėtros darbo grupėse, siekiant užtikrinti vieningą jų tvarkymą ir plėtrą;
- dalyvauja, priimant eksploatacijai modernizuotą ar naują programinę įrangą;
- sprendžia departamento Informacinių technologijų ir telekomunikacijų Paslaugų tarnybos pateikiamus 2 ir/arba 3 lygio incidentus: taikomosios programinės įrangos sutrikimus, pagalbos skambučius ir konsultacijų prašymus;
- teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus programinės įrangos diegimo ir priežiūros, naudotojų aptarnavimo gerinimo klausimais, siekdamas Skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimo;
- vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti departamento veiklos tikslai.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos arba informatikos krypties išsilavinimą;
- turėti patirties informacinių technologijų ir sistemų projektavimo, kūrimo, diegimo ir administravimo srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių sistemų kūrimo ir vystymo reikalavimus bei pagrindines kryptis;
- turėti objektinio programavimo (angl. Object-Oriented Programming) žinių;
- mokėti dirbti su Data Access Objects (DAO), Remote Data Objects (RDO), ActiveX Data Objects (ADO) technologijomis;
- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, pagal savo kompetenciją rengti išvadas, ataskaitas;
- išmanyti ir sugebėti praktiškai taikyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;
- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO.
CVB klientas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »