Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Investicinių projektų valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.13

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis − A.
- Pareigybės kategorija − 12.

- Investicinių projektų valdymo skyriaus (toliau − skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga vykdyti bendrą Savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis ir įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, valdymą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
- renka, analizuoja, apibendrina aktualią informaciją apie Europos Sąjungos investicijas;
- renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Savivaldybės projektų rengimo, įgyvendinimo pažangą, eigą ir poveikį;
- konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, Savivaldybės įstaigas ir įmones investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis ir įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, planavimo, rengimo ir įgyvendinimo administraciniais klausimais;
- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant investicinius projektus, įgyvendinamus viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu;
- analizuoja Savivaldybės vykdomų veiklų finansavimo Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis ir viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu galimybes;
- koordinuoja struktūrinių padalinių veiksmus įgyvendinant investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis ir įgyvendinamus viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu;
- rengia, analizuoja ir pristato investicinius projektus, atlieka investicijų projektų ekonominius skaičiavimus, finansinį modeliavimą, teikia išvadas ir pasiūlymus;
- koordinuoja Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis ir įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, planavimo, rengimo, įgyvendinimo, priežiūros procesus Savivaldybėje;
- organizuoja informacinius renginius, seminarus investicinių projektų klausimais;
- skyriaus vedėjo pavedimu rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus bei skyriaus vedėjo įsakymų projektus;
- rengia investicinių projektų ir Vilniaus miesto investicinės aplinkos pateiktis (ppt) Savivaldybės vadovybei;
- teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos planų, rengia skyriaus veiklos ataskaitas;
- pagal kompetenciją rengia atsakymus į Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių paklausimus;
- pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti įstaigai keliamus strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis ir įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, valdymo ir (ar) rengimo srityje;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, nustatančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, nustatančiais Europos Sąjungos fondų ir programų administravimą ir finansavimą, bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustatančiais viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimą, gerai žinoti Lietuvos Respublikos koncesijų, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymus;
- išmanyti Europos Sąjungos teisės sistemą, pagrindinių Europos Sąjungos institucijų struktūrą ir funkcijas;
- išmanyti investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis ir įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, rengimo ir įgyvendinimo metodikas;
- išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
- mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.
CVB klientas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »