Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Įsigijimų poskyrio Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.07

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Materialinių resursų departamento (toliau – MRD) Tiekimo valdymo skyriaus Įsigijimų poskyrio (toliau – Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 13

- Poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga viešiesiems pirkimams organizuoti, pirkimų dokumentams rengti, pirkimų sutartims administruoti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- vertina MRD kompetencijai priskirtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ypatumus, nustato konkrečiam pirkimui taikytinus teisės aktus, rengia pirkimų įgyvendinimo planus;
- pagal suteiktus įgaliojimus teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešojo pirkimo procedūras ar dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje: rengia atskirų konkursų pirkimo dokumentus, nagrinėja tiekėjų pasiūlymus, skundus ar pretenzijas, rengia vykdomų pirkimų sutarčių projektus;
- rengia vykdytų viešųjų pirkimų procedūrų ir įvykdytų ar nutrauktų sutarčių ataskaitas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
- teisės aktų nustatyta tvarka rengia skelbimus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
- kaupia vykdomų centralizuotų ir decentralizuotų pirkimų dokumentus ir tvarko pirkimų apskaitą;
- analizuoja ir apibendrina informaciją apie vykdytus pirkimus;
- rengia susitarimų projektus dėl pirkimo sutarčių pakeitimo, pratęsimo ar nutraukimo;
- teikia siūlymus Poskyrio vedėjui dėl pirkimus reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
- rengia MRD vykdomų pirkimų vykdymo priežiūrą reglamentuojančius dokumentus (tvarkas, aprašus, taisykles, reglamentus), vadovaudamasis galiojančiais teisės aktų reikalavimais;
- konsultuoja MRD karius ir valstybės tarnautojus viešųjų pirkimų klausimais;
- teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių bei kitų institucijų, įmonių paklausimus (raštus);
- prireikus pavaduoja Poskyrio vedėją ir vadovauja Poskyriui;
- teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja pirkimus per NATO Paramos ir įsigijimų agentūrą, kitas NATO ir ES institucijas;
- vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Poskyrio vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių, fizinių arba technologijos mokslų studijų sričių išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
- žinoti krašto apsaugos sistemos ir kariuomenės struktūrą ir valdymo principus;
- žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, gebėti analizuoti ir sisteminti informaciją, organizuoti pirkimo procedūras, rengti su pirkimo procedūromis susijusių dokumentų ir teisės aktų projektus;
- gerai išmanyti ir gebėti taikyti savo darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus ir įsigijimų organizavimą krašto apsaugos sistemoje;
- gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, ir asmens patikimumo pažymėjimui, suteikiančiam teisę dirbti ar susipažinti su užsienio valstybių arba tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos SLAPTAI atitikmeniu, gauti.
CVB klientas

Lietuvos kariuomenės Materialinių resursų departamentas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »