Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Jaunimo darbo centro skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.05

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Jaunimo darbo centro skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 8.

- Jaunimo darbo centro skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti skyriaus veiklą, siekiant didinti jaunų asmenų užimtumą ir socialinę integraciją. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- teikia paslaugas vadovaudamasis, kompleksiškumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo, prieinamumo, savarankiškumo skatinimo principais;
- laikosi Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) bei darbo biržos direktorių įsakymų, kitų teisės aktų;
- teikia informavimo apie užimtumo rėmimo priemones ir darbo rinkos paslaugas bei profesinio informavimo paslaugas jauniems asmenims individualiai, grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu;
- asmenims sudaro sąlygas savarankiškai darbo paieškai, naudojantis internetu bei informacija, esančia skyriaus atviro informavimo vietose;
- informuoja asmenis apie specializuotos informacijos arba paslaugų, atitinkančių jų poreikius, teikimo vietas;
- teikia bendrojo, profesinio konsultavimo paslaugas jauniems asmenims individualiai, grupėmis, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu;
- teikia informavimo paslaugas darbdaviams apie darbo biržoje įregistruotus sezoninio darbo ieškančius moksleivius (nuo 14 metų) ir studentus (iki 29 metų), jų kvalifikaciją ir kompetencijas;
- padeda asmenims parengti ir paskelbti gyvenimo aprašymus pagal vieningą gyvenimo aprašymo formą (Europass CV) ir kitus darbo paieškai reikalingus dokumentus, pasirengti darbo pokalbiui;
- moko asmenis savarankiškos darbo paieškos būdų informacinėmis ir bendravimo technologijomis;
- organizuoja, koordinuoja ir renka informaciją bei informuoja asmenis apie laisvas darbo vietas, kandidatams keliamus reikalavimus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos darbo rinką reglamentuojančius teisės aktus, profesinės karjeros, savanorystės ir kitokios įsitraukimo į visuomeninę veiklą bei mobilumo programų galimybes, gamybines ir mokomąsias praktikas, stažuotes bei jas organizuojančias institucijas, socialinę ir psichologinę pagalbą teikiančias institucijas, Lietuvos darbo biržos elektronines paslaugas, EURES, jaunimo organizacijas ir jų veiklą;
- organizuoja užsiėmimus, mokymus, atvirų durų dienas, informacines akcijas ir kitus renginius tikslinėms jaunų asmenų grupėms, jaunų asmenų tėvams, vykdo jų stebėseną ir vertinimą;
- vykdodarbo ieškančių jaunų asmenų paieškas ir atrankas pagal darbdavių pageidavimus;
- inicijuoja ir organizuoja susitikimus, diskusijas, forumus, konferencijas su darbdaviais, jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo įstaigomis, socialiniais partneriais;
- taiko savęs pažinimo, profesinio tinkamumo nustatymo ir kitus testus, klausimynus, anketas, psichologinio aktyvinimo, socialinės reabilitacijos ir kitas priemones, jas organizuoja;
- vykdo jaunų asmenų pranešimų, skundų ir prašymų priėmimą, jų perdavimą skyriaus vedėjui;
- vykdo bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis jaunimo organizacijomis, darbdaviais, vietos savivaldos organais, verslo organizacijomis, mokymo įstaigomis, bendruomenėmis, socialiniais partneriais, kitomis jaunimo užimtumo problemas sprendžiančiomis organizacijomis, rengiant bendras programas ir priemones užimtumo galimybėms didinti, organizacijomis, atliekančiomis darbo rinkos, profesinio mokymo paklausos ir kitus tyrimus, kitų teritorinių darbo biržų Jaunimo darbo centrų skyriais;
- inicijuoja, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, skirtus jaunimo užimtumo didinimui ir socialinei integracijai;
- prisideda prie sklandaus jaunų asmenų perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką, skatina jaunų asmenų savarankiškumą ir įgalinimą kompetencijai ir sėkmei darbo rinkoje;
- vykdo darbo ieškančių moksleivių (nuo 14 metų) ir studentų (iki 29 metų) registravimą ir aptarnavimą;
- glaudžiai bendradarbiauja su darbo biržos specialistais, teikiančiais tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, dėl jaunų asmenų įdarbinimo;
- organizuoja ir vykdo, pagal su skyriaus vedėju suderintą poreikį, informavimo, konsultavimo paslaugų teikimą kitoms darbo ieškančių asmenų grupėms;
- dalyvauja rengiant metinius ir ketvirtinius skyriaus veiklos planus bei ataskaitas, kitus dokumentus pagal kompetenciją, informaciją apie savo veiklą;
- rengia pranešimus, ataskaitas kompetencijos klausimais;
- teikia pasiūlymus skyriaus veiklos organizavimo, paslaugų jauniems asmenims teikimo formų ir metodų tobulinimui, efektyvumo didinimui;
- dalyvauja rengiant skyriaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
- darbo biržos vadovybės pavedimu, dalyvauja valstybės institucijų ir įstaigų ar savivaldybių komisijų (darbo grupių) veikloje, atstovauja darbo biržai Lietuvos Respublikos valstybinėse, privačiose ar kitose įstaigose, institucijose, organizacijose;
- rengia ir vykdo renginių planus ir skelbia juos viešai;
- rengia ir vykdo užsiėmimų, mokymų ir kitų renginių dalyvių grįžtamojo ryšio ir kitas apklausas, analizuoja ir vertina apklausų rezultatus;
- rengia medžiagą mokymams ir kitiems renginiams, metodines priemones ir leidinius, programas, dalomąją medžiagą, lankstinukus, informacinius straipsnius;
- viešina informaciją apie skyriaus bei darbo biržos veiklą, teikiamas paslaugas, laisvas darbo vietas;
- teikia darbo biržos paslaugas ``vieno langelio`` principu;
- sudaro galimybes mokymo įstaigoms ir kitiems socialiniams partneriams viešinti jų teikiamas paslaugas;
- dalyvauja rengiant informaciją, skelbiamą jaunimo informacinėje svetainėje www.ldb.lt/jaunimui, socialiniame tinkle www.facebook.com/jaunimui, palaikant kitas Lietuvos darbo biržos iniciatyvas teikti informaciją jaunimui;
- teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
- komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
- naujų paslaugų jaunimui poreikio ir priemonių veiklos kokybei gerinti, efektyvumui didinti numatymo ir taikymo;
- nustatyta tvarka atsiskaito skyriaus vedėjui už savo veiklą;
- rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
- nuolat kelia savo kvalifikaciją;
- vykdo kitus vienkartinio pobūdžio darbo biržos vadovybės pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius valstybės tarnybos, viešojo administravimo, darbo santykių, asmens duomenų teisinės apsaugos, darbo rinkos, jaunimo užimtumo klausimus, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisykles;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
- mokėti rengti teisės aktus ir kitus oficialius dokumentus;
- mokėti dirbti kompiuteriu: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer (ar kita interneto naršykle);
- mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB klientas

Alytaus teritorinė darbo birža

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »