Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Jūrinių tyrimų departamento Hidrochemijos skyriaus specialistas (darbo vieta Klaipėdoje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.07

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Jūrinių tyrimų departamento Hidrochemijos skyriaus specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 7

- Jūrinių tyrimų departamento Hidrochemijos skyriaus (toliau – Skyrius) specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) sprendimus viešojo administravimo srityje, vykdyti Valstybinę aplinkos monitoringo programą, įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus hidrochemijos tyrimų srityje, rengti kokybės sistemos dokumentus pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.III.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
- pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, sutarčių ar programų aplinkosaugos srityje projektus ir teikia išvadas;
- atlieka hidrocheminius ir specifinių teršalų tyrimus ir tyrimų rezultatų analizę, sistemina tyrimų medžiagą, įveda duomenis į duomenų bazę;
- užtikrina atliekamų tyrimų kokybę, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
- dalyvauja reisuose, vykdant Baltijos jūros, Kuršių marių, ežerų ir tvenkinių bei upių monitoringą, kitų mėginių paėmimuose ir juos analizuojant;
- rengia programų projektus, teikia dėl jų pasiūlymus, pastabas, dalyvauja įgyvendinant jūrinės aplinkos tyrimų programas;
- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities chemijos ir procesų inžinerijos krypties, ar bendrosios inžinerijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos krypties;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, analitinę kontrolę ir aplinkos monitoringą, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
- mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB klientas

Aplinkos apsaugos agentūra

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »