Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Kauno apygardos administracinio teismo Teismo posėdžių sekretorius

Skelbimas galioja iki: 2016.11.16

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – B.
- Pareigybės kategorija – 6

- Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.III.

Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
- 1 išrašyti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, liudytojams, specialistams, ekspertams, paruošti reikalavimus, užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla, apie tai pažymėti byloje, paruoštus išsiuntimui popierinius dokumentus ir bylas perduoti atsakingam raštinės darbuotojui, išsiųstų dokumentų nuorašus įsiūti į bylą, elektroninius dokumentus išsiųsti adresatams per elektroninių paslaugų portalą pagal nustatytas tvarkas;
- 2 parengti, tikslinti ir skelbti specialiame interneto tinklalapyje skelbiamus teismo pranešimus pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
- 3 išsiųsti/įteikti byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais (paštu arba per elektroninių paslaugų portalą), lydimųjų raštų nuorašus įsiūti į bylą;
- 4 tikrinti teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus, esant galimybei, pakartotinai išsiųsti teismo šaukimus ir kitus procesinius dokumentus;
- 5 tikrinti prieš teismo posėdį, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustatyti jų tapatybę bei patikrinti įgaliojimus, rūpintis, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;
- 6 dalyvauti teismo posėdyje, rašyti pažymas apie teismo posėdį, užtikrinti teismo posėdžio eigos fiksavimą ir tvarkyti teismo posėdžių garso įrašus pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
- 7 tvarkyti popierines ir elektronines bylas: į popierines bylas įsiūti dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, pažymą apie teismo posėdį, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartis, sprendimą, numeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą, elektronines bylas tvarkyti analogiškai kaip popierines bylas užtikrinant visų elektroninės bylos dokumentų suskaitmenizavimą bei išsiuntimą proceso dalyviams pagal nustatytas tvarkas;
- 8 vykdant teisėjo nurodymus įstatymų numatytais terminais paruošti bylas išsiuntimui į aukštesnės instancijos teismą (įsiūti gautus apeliacinius ar atskiruosius skundus, ruošti lydimuosius raštus, išsiųsti apeliacinių ar atskirųjų skundų kopijas proceso dalyviams) bei kitus teismus (perduodant bylą nagrinėti pagal teismingumą, esant pareikalavimui, į specialiąją teisėjų kolegiją ir kt.) ir pateikti atsakingam raštinės darbuotojui;
- 9 ne vėliau kaip per tris darbo dienas išnagrinėtas ir pilnai sutvarkytas bylas atiduoti teismo raštinei, bylų perdavimą ir paėmimą į/iš raštinę pasirašytinai fiksuoti apskaitos žurnaluose;
- 10 nuolat kontroliuoti visų sustabdytų bylų būklę, tikrinti ar neišnyko bylų sustabdymo pagrindai pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką, apie tai informuoti teisėjus;
- 11 išrašyti vykdomuosius raštus procesinių įstatymų pagrindu bei pagal teismo pirmininko patvirtintas tvarkas;
- 12 teisėjui nutartimi proceso dalyviui paskyrus baudą, išsiųsti nutarties nuorašą, tikrinti baudos sumokėjimą ir, esant reikalui, išrašyti vykdomąjį raštą;
- 13 atlikti kitus veiksmus, susijusius su popierinių ir elektroninių bylų sudarymu, procesinių dokumentų rengimu ir tvarkymu, užtikrinti, kad dokumentai būtų rengiami ir tvarkomi pagal dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisyklių reikalavimus bei užtikrinti bylose dalyvaujančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
- 14 vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką, t. y. vykdyti posėdžių sekretoriui priskirtą vaidmenį;
- 15 pagal savo kompetenciją teikti informaciją proceso dalyviams žodžiu, telefonu ir elektroniniu paštu;
- 16 apmokyti naujai priimtus posėdžių sekretorius, teikti praktinę ir metodinę pagalbą;
- 17 vykdyti kitus, nenuolatinio pobūdžio, teismo pirmininko, teisėjo ir raštinės vedėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, teismų veiklą, administracinių bylų procesą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti;
- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
- mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.
CVB klientas

Kauno apygardos administracinis teismas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »