Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Kauno teritorinio skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.20

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Kauno teritorinio skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 15.

- Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – Institutas) Kauno teritorinio skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus darbą ir jam vadovauti, organizuoti laboratorinių tyrimų atlikimą, laikantis galiojančių norminių dokumentų ir teisės aktų reikalavimų, užtikrinti Skyriaus kokybės vadybos sistemos reikalavimų įgyvendinimą ir atnaujinimą, organizuoti ūkinį aptarnavimą, reikalingų ataskaitų ir kitų dokumentų rengimą bei teikimą.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas Instituto veiklos tikslų įgyvendinimo, vykdo šias funkcijas:
- organizuoja Skyriaus veiklą, laboratorinių tyrimų atlikimą laiku ir užtikrina jų patikimumą bei tikslumą;
- užtikrina Skyriaus Kokybės vadybos sistemos reikalavimų vykdymą ir atnaujinimą, laikantis standarto LST EN ISO /IEC 17025 reikalavimų;
- pagal standartą LST EN ISO /IEC 17025 vykdo Skyriaus techninio vadybininko funkcijas;
- organizuoja naujų tyrimo metodų diegimą;
- organizuoja tarplaboratorinių palyginamųjų tyrimų atlikimą;
- organizuoja Skyriaus ūkinį aptarnavimą, inicijuoja darbui reikalingų medžiagų, priemonių, įrangos, paslaugų įsigijimą;
- materialiai atsako už jam patikėtą Instituto turtą, užtikrina jo efektyvų naudojimą, inicijuoja nereikalingo, netinkamo turto ir medžiagų nurašymą, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus patalpų priežiūrą;
- organizuoja sutarčių tarp Skyriaus ir laboratorinių tyrimų paslaugų užsakovų sudarymą, kontroliuoja jų vykdymą;
- organizuoja užsakovų skundų nagrinėjimą, pagal poreikį bendradarbiauja su Instituto vadovybe skundų sprendimų klausimais;
- teikia informaciją interesantams bei konsultuoja savo kompetencijos ribose apie Skyriaus atliekamas funkcijas;
- organizuoja laboratorinių tyrimų ataskaitų rengimą, teikia duomenis Instituto vadovybei apie Skyriaus veiklą;
- organizuoja Skyriaus darbuotojų mokymus pagal sudarytą planą;
- koordinuoja Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių mokymo įstaigų moksleivių, studentų ir asmenų savarankiškos praktikos atlikimą Skyriuje;
- nustatyta tvarka rengia ir teikia Teisės ir personalo skyriui Skyriaus dokumentus, reikalingus personalo valdymui;
- kelia kvalifikaciją dalyvaujant seminaruose, tobulinimosi kursuose, studijuojant naujausią literatūrą;
- kompetencijos ribose pavaduoja kitą Instituto darbuotoją;
- vykdo kitus Instituto direktoriaus pavedimus bei nurodymus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) biomedicinos mokslo studijų srities, veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 3 m. darbo patirtį bei ne mažesnę kaip 1 m. darbo laboratorijoje patirtį;
- turėti patirties dirbant su Kokybės vadybos sistema pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimo, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ (toliau – standartas LST EN ISO /IEC 17025);
- būti susipažinęs ir darbe vadovautis Europos Sąjungos (toliau – ES) ir tarptautiniais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymais, Instituto direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, teisės aktų rengimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą; Lietuvos Respublikos ir ES standartais bei tarptautinių organizacijų pripažintomis laboratorinių tyrimų metodikomis;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti laboratorijų darbo specifiką;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą įvertinti ir apibendrinti problemas, teikti pasiūlymus dėl šių problemų sprendimo būdų;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
CVB klientas

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »