Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Kelių planavimo ir plėtros skyriaus patarėjas

Skelbimas galioja iki: 2016.11.12

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Kelių planavimo ir plėtros skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 14.II. PASKIRTIS4. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) Kelių planavimo ir plėtros skyriaus patarėjo pareigybės paskirtis – organizuoti ir koordinuoti valstybinės reikšmės kelių ir jų statinių inžinerinį statybinį tyrinėjimą, planavimą ir projektavimą, kelių saugumo auditą.III. VEIKLOS SRITIS5. Kelių planavimo ir plėtros skyriaus patarėjo bendroji veiklos sritis – automobilių kelių (kelių tinklo) planavimas ir plėtra. Specialioj

- Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) Kelių planavimo ir plėtros skyriaus patarėjo pareigybės paskirtis – organizuoti ir koordinuoti valstybinės reikšmės kelių ir jų statinių inžinerinį statybinį tyrinėjimą, planavimą ir projektavimą, kelių saugumo auditą.

- Kelių planavimo ir plėtros skyriaus patarėjas vykdo šias funkcijas:
- rengia statinių statybinių inžinerinių tyrinėjimų, teritorijų planavimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, statinių statybos projektavimo, kelių saugumo audito darbų poreikio ir įgyvendinimo planus;
- vykdo statinių statybinių inžinerinių tyrinėjimų, teritorijų planavimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, statinių statybos projektavimo, kelių saugumo audito darbų (paslaugų) įsigijimo procedūras:
- rengia statinių statybinių inžinerinių tyrinėjimų, teritorijų planavimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, statinių statybos projektavimo, kelių saugumo audito darbų (paslaugų) viešųjų pirkimų užduočių, pirkimų techninių specifikacijų (techninių užduočių), teikėjų kvalifikacinių reikalavimų projektus;
- rengia statinių statybinių inžinerinių tyrinėjimų, teritorijų planavimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, statinių statybos projektavimo, kelių saugumo audito darbų (paslaugų) viešųjų pirkimų viešųjų pirkimų konkursų dokumentų projektus;
- teikia Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimus apie viešuosius pirkimus, naudojantis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS) ir Viešųjų pirkimų monitoringo informacine sistema (VPM IS);
- nagrinėja gautus teikėjų paklausimus ir pretenzijas dėl viešųjų pirkimų ir rengia į juos atsakymų projektus;
- planuoja, organizuoja ir koordinuoja kelių saugumo audito atlikimą ir vykdymą;
- rengia statybinių inžinerinių tyrinėjimų, teritorijų planavimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, statinių statybos projektavimo darbų (paslaugų) rangos sutarčių projektus;
- koordinuoja tyrinėjimo ir projektavimo darbų rangos sutarčių vykdymą;
- nagrinėja gautus tyrinėjimo ir projektavimo darbų rangovų pateiktus raštus, įvairius su sutarčių vykdymu susijusius klausimus, rengia informaciją ir atsakymų į juos projektus;
- analizuoja ir rengia pasiūlymus dėl pažangaus skaitmeninio 3D projektavimo metodo taikymo galimybių siekiant stebėti ir koordinuoti statinio projekto įgyvendinimo procesą, taikyti progresyvius projekto valdymo metodus;
- rengia, tvarko ir saugo skyriaus dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
- pagal kompetenciją nagrinėja piliečių skundus ir prašymus, valstybės ir savivaldybių institucijų raštus, rengia atsakymų į juos projektus;
- dalyvauja mokymuose, kelia kvalifikaciją.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų srities statybos inžinerijos krypties (specializacija – keliai) (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti 3 metų darbo patirtį statinių statybinių inžinerinių tyrinėjimų organizavimo ir koordinavimo, statinių statybos projektavimo, kelių saugumo audito ir viešųjų pirkimų konkursų organizavimo srityje;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, statybos techninius reglamentus, kitus teisės ir norminius aktus, reglamentuojančius statinių statybos planavimą, tyrinėjimą, projektavimą, statinių statybą ir šių sričių viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą;
- mokėti valdyti sudarytų sutarčių ir atliktų paslaugų informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas;
- išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
- mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ paketo programomis ir interneto naršyklėmis;
- gebėti sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
CVB klientas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »