Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Klaipėdos rajono agentūros vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.10

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Klaipėdos rajono agentūros vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija – 8

- Vyresniojo specialisto (vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus) pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolę Klaipėdos rajone. III.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius, vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus Klaipėdos rajono teritorijoje, siekiant užtikrinti departamentui pavestų funkcijų vykdymą;
- nustato administracinius teisės pažeidimus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, administracinius nurodymus bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą, registruoja nustatytus aplinkos apsaugos administracinius pažeidimus, atstovauja agentūrą teismuose, siekiant nustatyti ir patraukti atsakomybėn teisės pažeidimą padariusius asmenis;
- kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai bei taršos leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, tam, kad būtų laikomasi teisės aktuose nustatytų gamtos išteklių naudojimo limitų bei aplinkos taršos normatyvų;
- kontroliuoja, ar teisingai vykdoma išgaunamų gamtos išteklių ir teršalų išmetimo į aplinką apskaita, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės apskaita, tikrina, ar teisingai apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčiai už aplinkos teršimą, siekiant vykdyti departamento funkcijas mokesčių administravimo srityje;
- organizuoja agentūros dokumentų tvarkymą pagal norminių ir metodinių dokumentų tvarkymo reikalavimus, peržiūri gaunamą korespondenciją, atlieka pirminį jos apdorojimą, registruoja, atiduoda pagal paskirtį, sutvarko ir išsiunčia korespondenciją;
- tvarko pagal patvirtintą dokumentacijos planą agentūros bylas ir formuoja archyvą, veda agentūros darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
- analizuoja, rengia ataskaitas bei pasiūlymus valstybinės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolės klausimais;
- vykdo kitus su Klaipėdos rajono agentūros funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti departamento strateginiai tikslai.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą technologijos mokslų srities aplinkos inžinerijos krypties arba biomedicinos mokslų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties;
- išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, raštvedybą bei teisės aktų rengimo taisykles;
- mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
- turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.I
CVB klientas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »