Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriaus vyresnysis inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.14

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriaus vyresnysis inspektorius (2) (toliau – vyresnysis inspektorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – B.
- Pareigybės kategorija – 10

- Skyriaus vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga nustatytų kelių transporto reikalavimų laikymuisi užtikrinti.

Vyresnysis inspektorius atlieka šias funkcijas:
- dalyvauja vykdant kelių transporto plėtros, saugos ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo projektus ir programas, teikia pasiūlymų dėl šių projektų įgyvendinimo;
- dalyvauja rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, o priėmus juos pagal kompetenciją įgyvendina, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
- dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
- Lietuvos Respublikos keliuose ir pasienio kontrolės punktuose vykdo Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotų keleivių ir krovinių vežimo dokumentų, leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais kontrolę, atlieka kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo kontrolę, kontroliuoja, ar kelių naudotojai yra sumokėję kelių naudotojo mokestį, atlieka motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės būklės kontrolę, atlieka vairuotojų mokymo priežiūrą, dalyvauja kitų valstybės kontrolės institucijų vykdomuose patikrinimuose;
- kaupia ir analizuoja ūkio subjektų pateiktas ataskaitas apie pavojingųjų krovinių vežimą, avarijas, įvykius, įvykusius kraunant, vežant ar sandėliuojant pavojinguosius krovinius, prireikus dalyvauja tokių avarijų ar įvykių, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizių atlikimo procese, tvarko pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų apskaitą;
- į kompiuterinę duomenų bazę įveda informaciją apie atliktus patikrinimus, nustatytus pažeidimus, teikia pasiūlymų dėl apskaitos tobulinimo, užtikrina kokybišką apskaitos tvarkymą;
- nagrinėja administracinio teisės pažeidimo bylas ir tvarko nagrinėjamų administracinio teisės pažeidimo bylų dokumentus, užtikrina tinkamą administracinio teisės pažeidimo bylų nagrinėjimą ir tvarkymą;
- apibendrina su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų pažeidimų duomenis, kontrolės rezultatus ir teikia kontrolės skyriaus viršininkui pasiūlymų dėl kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;
- kontrolės skyriaus viršininkui teikia informaciją apie kontrolės užduočių vykdymą ir kontrolės rezultatus, atsiskaito už dienos užduočių įvykdymą;
- tvarko bei analizuoja informaciją ir duomenis apie atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus;
- prižiūri skyriaus tarnybinį transportą, rūpinasi reikiamu kontrolės priemonių sukomplektavimu bei saugojimu, užtikrindamas kontrolės ekipažų darbą;
- pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
- pagal kompetenciją vykdo dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;
- dalyvauja užtikrinant darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
- bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal kompetenciją;
- pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu; pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
- pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis;
- pagal kompetenciją dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose;
- nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal skyriaus kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
- pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
- teikia skyriaus viršininkui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
- prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
- siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės, regiono departamento vadovų ir skyriaus viršininko pavedimus.

Reikalavimai

Vyresnysis inspektorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) nuostatais, Inspekcijos viršininko įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos krypties arba socialinių studijų srities visuomenės saugumo krypties išsilavinimą;
- turėti teisę vairuoti A ir B kategorijų transporto priemones;
- išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
CVB klientas

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »