Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Klinikinio kodavimo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.20

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojo. 2. Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 15.

- Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Klinikinio kodavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė skirta organizuoti, planuoti ir koordinuoti šio Skyriaus darbą, užtikrinti tinkamą metodinį vadovavimą klinikinio kodavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) tobulinimui.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- vadovauja Skyriaus darbuotojų veiklai ir atsako už jiems pavestų funkcijų vykdymo organizavimą, atsako už Skyriui perduoto inventoriaus, kito turto racionalų panaudojimą;
- užtikrina darbo drausmę, įstatymų, juos lydinčių kitų teisės aktų, VLK nuostatų, darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, kitų vidaus tvarkomųjų dokumentų nuostatų laikymąsi Skyriuje;
- organizuoja Skyriaus darbuotojų atliekamo darbo aptarimus (susirinkimus);
- teikia pasiūlymus Kainų ir klasifikacijų departamento direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ar nuobaudų jiems skyrimo;
- atlieka kasmetinį, prireikus – neeilinį Skyriaus darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimą;
- organizuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (toliau – sveikatos priežiūros paslaugos) pagal giminingų diagnozių metodą, klinikinio kodavimo duomenų analizę;
- organizuoja klinikinio kodavimo metodinių rekomendacijų rengimą ir platinimą;
- organizuoja klinikinio kodavimo mokymus ir ASPĮ konsultavimą klinikinio kodavimo klausimais;
- organizuoja TLK-10-AM/ACHI/ACS elektroninio vadovo veiklos administravimą;
- metodiškai vadovauja TLK atliekamai sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos pagal giminingų diagnozių grupių metodą, klinikinio kodavimo kontrolei;
- dalyvauja analizuojant sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimą pagal giminingų diagnozių grupių metodą;
- rengia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl giminingų diagnozių grupių metodo taikymo aktyviojo gydymo paslaugų išlaidoms apmokėti tobulinimo ir šių siūlymų įgyvendinimo projektus;
- dalyvauja ASPĮ teikiamų duomenų naujoms sveikatos priežiūros paslaugų bazinėms kainoms nustatyti ar galiojančioms bazinėms kainoms perskaičiuoti atitikties paslaugų teikimo reikalavimams vertinimą;
- dalyvauja vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų, tyrimų ir procedūrų išlaidų įtraukimo į sveikatos priežiūros paslaugų kainas vertinimą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą kainų nustatymo metodiką;
- rengia su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus ir kitus dokumentus arba koordinuoja jų rengimą;
- organizuoja, koordinuoja informacijos, susijusios su Skyriaus veikla, teikimą atsakingam darbuotojui internetinės VLK svetainės turinio atnaujinimui;
- teikia Skyriuje turimą informaciją kitiems VLK struktūriniams padaliniams;
- dalyvauja VLK direktoriaus ar jo įgalioto asmens sudaromų komisijų darbe, o direktoriaus pavedimu ir kitų institucijų sudaromų komisijų darbe;
- pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK ir departamento vadovų vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų gydomojo darbo ASPĮ patirtį;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, kitus įstatymus ir teisės aktus, susijusius su Skyriaus veikla;
- būti susipažinęs su sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo metodais ir kainodara;
- mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
- mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).I
CVB klientas

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »