Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Kontrolės departamento IV Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus III poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.14

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Kontrolės departamento IV Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus III poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 9

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Inspekcija) Kontrolės departamento IV juridinių asmenų patikrinimų skyriaus (toliau – Skyrius) III poskyriui priskirtas funkcijas, susijusias su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo kontrole bei konkrečias pavestas ar leistas atlikti užduotis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- siekiant užtikrinti Inspekcijos informacinėse sistemose turimos informacijos teisėtą naudojimą, vykdant pareigybei nustatytas funkcijas, naudotis Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėmis sistemomis, taikomosiomis programinėmis įrangomis ir kitų institucijų ar organizacijų duomenų bazėmis gali tik nustatyta tvarka, suteikus prieigą jungtis prie jų tiesioginio režimo būdu;
- atlieka mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei fondus apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo mokestinius patikrinimus (tyrimus), kuriais siekiama užtikrinti valstybės (savivaldybės) biudžeto pajamų plano vykdymą, užkirsti kelią mokesčių įstatymų pažeidimams bei mokesčių vengimui ir juos įformina pagal norminių aktų reikalavimus;
- 3 siekiant teisingai apskaičiuoti mokėtojui priklausančią mokėti mokesčio sumą, atlieka mokesčių apskaičiavimą pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą bei taikant turinio viršenybės prieš formą principą, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl metodų taikymo efektyvumo;
- atlieka objektų (ūkinės, finansinės veiklos ir pan.) tyrimus pagal teisėsaugos institucijų pavedimus (nutartis) ir teikia specialisto išvadas, siekiant užtikrinti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis tikslu nustatyti galimus mokesčių įstatymų pažeidimus;
- siekiant efektyvaus bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, Mokesčių administravimo įstatymo 72 straipsnio nustatyta tvarka apskaičiuoja mokesčius, remiantis kitų valstybės įstaigų ir institucijų (kurios pagal savo kompetenciją vykdo mokesčių mokėtojų komercinės, ūkinės ar finansinės veiklos patikrinimus ir nustato mokesčių įstatymų pažeidimus, bet nėra įgaliotos atlikti administravimo veiksmų) aktais ar kitais dokumentais;
- tikslu nustatyti galimus mokesčių įstatymų pažeidimus pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka mokestinius patikrinimus ( tyrimus );
- siekiant įgyvendinti teisingumo ir visuotinio privalomumo principus kontrolės veiksmų metu, nustačius pažeidimus, dėl kurių mokesčių mokėtojas turi būti išregistruotas iš Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojų registro, rengia Sprendimus išregistruoti mokėtoją iš PVM mokėtojų registro ir pateikia III poskyrio vedėjui, o jo nesant - Skyriaus vedėjo pavaduotojui;
- laiku ir teisingai užpildo mokestinių patikrinimo (tyrimų) rezultatų ataskaitą, tikslu kokybiškai ir savalaikiai įgyvendinti Skyriui pavestas funkcijas ir ją pateikia III poskyrio vedėjui, o jo nesant – Skyriaus vedėjo pavaduotojui;
- rengia mokesčių mokėtojui (kai tai susiję su mokesčių administratoriaus teisių mokesčio mokėtojo atžvilgiu įgyvendinimu) privalomus vykdyti nurodymus, jei tai būtina jo funkcijoms atlikti, užtikrinant, kad jie atitiktų norminių aktų reikalavimus;
- siekiant drausminti mokesčių mokėtojus tinkamai atlikti nustatytas prievoles, pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, užtikrinant, kad jie atitiktų nustatytų norminių aktų reikalavimus ir laiku pateikia peržiūrai III poskyrio vedėjui, o jo nesant - Skyriaus vedėjo pavaduotojui;
- siekiant užtikrinti patikrinimo metu priskaičiuotų sumų išieškojimą, informuoja III poskyrio vedėją, o jo nesant - Skyriaus vedėjo pavaduotoją bei perduoda informaciją Nepriemokų administravimo departamentui, jei mokestinio patikrinimo metu nustatyta mokesčių įstatymų pažeidimų ir kyla įtarimas, kad mokesčių mokėtojas jam priklausantį turtą gali paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėlto gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti priskaičiuotus mokesčius, delspinigius ir (ar) paskirtas baudas;
- nustačius galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, įtartinus sandorius ir kitus mokestinių patikrinimų (tyrimų) metu nustatytus įtarimą keliančius veiksmus, nedelsiant informuoja III poskyrio vedėją, o jo nesant - Skyriaus vedėjo pavaduotoją ir pateikia turimą medžiagą Inspekcijos Kontrolės departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriui toliau tirti, siekiant laiku išaiškinti pažeidimo padarymo priežastis ir jas įvertinti;
- nuolat kelia kvalifikaciją savarankiškai, dalyvauja seminaruose bei kursuose, siekiant tobulinti profesinius įgūdžius;
- kaupia, sistemina ir nagrinėja informaciją bei metodinę medžiagą patikrinimų atlikimo, mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo bei mokestinių tyrimų klausimais dėl geresnės praktikos skleidimo Skyriuje;
- užtikrina informacijos apie mokesčių mokėtojus slaptumą ir laikosi duomenų apsaugos taisyklių, siekiant išsaugoti informacijos mokesčių mokėtojų atžvilgiu konfidencialumą;
- vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų laiku ir kokybiškai atlikti Skyriaus uždaviniai ir funkcijos.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, deklaravimą, sumokėjimą į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus administravimą bei kontrolę, žinoti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius tarptautinį keitimąsi mokestine informacija;
- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- mokėti dirbti kompiuteriu, gebėti naudotis Microsoft Office programiniu paketu;
- išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB klientas

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »