Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Kontrolės departamento Klaipėdos patikrų vietoje skyriaus Vyriausiasis specialistas

Skelbimas galioja iki: 2016.11.20

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Klaipėdos patikrų vietoje skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis – A.Pareigybės kategorija – 11.

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad patikros, t.y. patikros vietoje ir nuotolinės patikros, bei užsakomosios patikros būtų atliktos tinkamai ir laiku.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- atlieka paraiškose bei kituose dokumentuose, susijusiuose su Agentūros administruojamų paramos priemonių įgyvendinimu, pateiktų duomenų patikras, t.y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, įskaitant užsakomąsias patikras, rengia patikrų vietoje ataskaitas, patikrų duomenis perkelia į informacines sistemas;
- analizuoja patikrų rezultatus, Skyriaus vedėjui teikia išvadas ir pasiūlymus patikrų, t.y. patikrų vietoje ir nuotolinių patikrų, bei užsakomųjų patikrų, tobulinimo klausimais;
- pagal Skyriaus kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
- teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Programos priemonių informacinių sistemų bei kontrolės procedūrų aprašų tobulinimo;
- laiku informuoja Skyriaus vedėją apie nustatytus ir jam žinomus pažeidimus ar apgaulės atvejus, panaudojant valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai lėšas;
- pagal Skyriaus kompetenciją teikia pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams, siekiant užtikrinti paramos lėšų naudojimo kontrolę;
- pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją apie ES paramos pagal Programos priemones ūkininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, teikia visą su atliekamais darbais susijusią dokumentaciją ir informaciją tikrinimą atliekantiems valstybės ar ES įgaliotiems pareigūnams;
- pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
- pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais dėl reikiamos informacijos gavimo ar pateikimo;
- pagal Skyriaus kompetenciją, jei reikia, kreipiasi į įvairias institucijas, organizacijas ar kitus asmenis dėl papildomos informacijos (duomenų) apie pareiškėją (paramos gavėją) surinkimo;
- pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus, nustatančius valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšų tvarkymą, taip pat kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos lėšų tvarkymą;
- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
- gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- gerai mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
- turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį.
CVB klientas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »