Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Kontrolės skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.11

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra vykdyti kultūros paveldo apsaugos kontrolės funkcijas įgyvendinant nacionalinę kultūros paveldo apsaugos politiką.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- 1 rengia su esamu ir galimu etnokultūrinio, architektūrinio, urbanistinio ir inžinierinio vertingųjų savybių pobūdžio paveldu (toliau – Paveldas) susijusius siūlymus dėl nekilnojamojo kultūros paveldo kontrolės programos projekto rengimo, kontroliuoja šios programos vykdymą;
- metodiškai vadovauja Paveldo apsaugos kontrolei, pagal kompetenciją bendradarbiauja su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) struktūriniais padaliniais bei savivaldybių paveldosaugos padaliniais ir teikia jiems su Paveldu susijusią metodinę pagalbą ir informaciją. Suderinus su Skyriaus vedėju ar jam pavedus, dalyvauja renginiuose ir pasitarimuose dėl Paveldo apsaugos;
- tikrina, kaip Paveldo srityje vykdomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas bei kiti kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kontroliuoja, ar nepažeidžiami šie teisės aktai;
- koordinuoja ir kontroliuoja Paveldo apsaugos reikalavimų taikymą, rengiant ir išduodant specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, sąlygas teritorijų planavimo dokumentams ir kitiems projektams rengti, derinant teritorijų planavimo dokumentus, išduodant statybą leidžiančius dokumentus, leidimus atlikti tvarkybos darbus;
- rengia Departamento atliekamų Paveldo apsaugos valstybinio administravimo funkcijų vykdymo analizę, ją teikia Skyriaus vedėjui;
- organizuoja ir koordinuoja Paveldo stebėseną. Atlieka Paveldo stebėsenos apibendrinimą ir prognozavimą valstybės mastu bei šią informaciją pateikia Skyriaus vedėjui;
- teikia siūlymus dėl inicijavimo galimų Paveldo vertybių įregistravimo Kultūros vertybių registre bei tokių registruotų vertybių skelbimo valstybės saugomomis;
- rengia informaciją apie užfiksuotus Paveldo srityje Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pažeidimus, veda ir apibendrina tokių pažeidimų statistiką bei šiuos duomenis, siūlymus ir išvadas teikia Skyriaus vedėjui, jam pavedus – ir Valstybinei kultūros paveldo komisijai bei Kultūros ministerijai;
- nagrinėja su Paveldu susijusią valdytojų, piliečių ir kitų asmenų pateiktą informaciją, pranešimus ir skundus;
- teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl laikinųjų darbo grupių ar komisijų sudarymo ir jų darbo organizavimo kultūros paveldo apsaugos ar nustatytų paveldosaugos pažeidimų klausimams nagrinėti. Departamento direktoriui arba Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja tokių darbo grupių ar komisijų darbe;
- pagal kompetenciją vykdo Paveldo apsaugos kontrolę draustiniuose, rezervatuose ir valstybiniuose parkuose;
- organizuoja sužalotų Paveldo vertybių nuostolių dydžio ir atkūrimo būdo nustatymo komisijų darbą bei rengia Departamento direktoriaus įsakymų šiais klausimais projektus;
- rengia medžiagą kreipimuisi į teismą dėl Paveldo vertybių, įrašytų į Kultūros vertybių Registrą, priverstinio išpirkimo, lėšų, įdėtų į jų restauravimą ir konservavimą, išieškojimo, taip pat dėl žalos, padarytos dėl netinkamo tokių vertybių restauravimo ir konservavimo bei netinkamo saugojimo ir naudojimo, atlyginimo ir žalos, padarytos Paveldo vertybėms, atlyginimo;
- rengia siūlymų juridiniams ir fiziniams asmenims, padariusiems žalą Paveldo vertybėms neteisėtais veiksmais saugomuose objektuose, jų teritorijose ar apsaugos zonose atkurti iki sužalojimo buvusią būklę ir atlyginti visuomenei patirtus nuostolius projektus;
- pagal kompetenciją kaupia, tvarko, sistemina, saugo informaciją apie Paveldą;
- pagal kompetenciją rengia Paveldo apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
- pagal kompetenciją teikia kitiems Departamento skyriams siūlymus ir pastabas dėl kitų institucijų parengtų įstatymų bei kitų teisės aktų projektų, kurie yra susiję arba gali būti susiję su Paveldu;
- kontroliuoja, kaip atliekamos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijos;
- Skyriaus vedėjo pavedimu bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonėmis, dalyvauja įgyvendinant Departamento tarptautinį bendradarbiavimą;
- Departamento direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui teismuose bei teisėsaugos institucijose;
- organizuoja ir koordinuoja ūkio subjektų patikrinimo planų projektų rengimą bei kontroliuoja patikrinimų planų vykdymą;
- rengia ir teikia Skyriaus vedėjui metinių veiklos planų projektus bei pusmetines ir metines veiklos ataskaitas. Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja Departamento metinių veiklos ataskaitų rengimą;
- rengia paraiškų dokumentų, reikalingų viešiesiems pirkimams atlikti, projektus;
- formuoja ir kaupia savo kompetencijos klausimais rašytinėje ir elektroninėje formoje bylas pagal Departamento direktoriaus patvirtintą metų dokumentacijos planą;
- pagal kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus organizaciniais ir kitais klausimais;
- gauna informaciją, kurios reikia funkcijoms atlikti, iš kitų Departamento struktūrinių padalinių skyriaus kompetencijos klausimais;
- gauna iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldo objektus ar vietoves, apžiūri, fiksuoja nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių, fiksuoja kultūros paveldo objektų ar vietovių būklę;
- atlieka kitas įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus, su Skyriaus ir Departamento funkcijomis susijusius, pavedimus.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą menų studijų srities architektūros krypties arba technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės aktus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, kultūros paveldo apsaugą, saugomas teritorijas, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, teritorijų planavimą, statybą;
- mokėti skaityti brėžinius ir analizuoti dokumentus, susijusius su statinių statybos, kultūros paveldo tvarkybos, teritorijų planavimo bei planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo veikla, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
- mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti bendrauti;
- 5 išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje.
CVB klientas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »