Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.05

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus (toliau –Skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 7

- Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti kultūros politikos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje, ugdyti gyventojų bendrąją kultūrą ir vietos tradicijas bei puoselėti etnokultūrą; skatinti kūrybinės veiklos ir menų įvairovę, plėtoti informacinę visuomenę, skatinti kultūros atvirumą, sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūroje.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- įgyvendindamas Savivaldybės strateginius tikslus, koordinuoja kultūros politikos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje; dalyvauja formuojant ir įgyvendinant kultūros politiką bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, teatrų, muzikos, dailės, kino, etnokultūros, kultūros paveldo, leidybos, kultūrinio turizmo bei gyventojų bendrosios kultūros ugdymo srityje;
- siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą, kuruoja ir koordinuoja kultūrinę veiklą, užtikrinančią gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą, dalyvauja steigiant, reorganizuojant, pertvarkant, likviduojant Savivaldybės kultūros įstaigas; organizuoja priemonių, reprezentuojančių kultūrinį gyvenimą, vykdymą;
- siekdamas tinkamo Savivaldybės įvaizdžio formavimo analizuoja, kaip Savivaldybės teritorijoje sudarytos sąlygos kūrybinei ir meninei veiklai, kūrybinės ir meninės įvairovės skatinimui; ar užtikrinta profesionaliojo meno sklaida, kaip puoselėjama etninė kultūra ir vietos tradicijos; rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa Savivaldybės teritorijoje;
- analizuoja kultūros politikos raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, kuria Savivaldybės kultūros strategiją, rengia plėtros programas, planuoja lėšas, reikalingas programoms įgyvendinti, koordinuoja šių programų įgyvendinimą tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą;
- siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo kultūros įstaigose, taip pat muzikos, literatūros, vizualiųjų menų, kino, etnokultūros, kultūros paveldo, kultūrinio turizmo ir gyventojų bendrosios kultūros ugdymo srityse;
- tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, koordinuoja įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministerijos, kitų valstybės ir Savivaldybės institucijų teisės aktų įgyvendinimą Savivaldybės kultūros įstaigose;
- koordinuoja Savivaldybės kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų atestavimą, koordinuoja jų kvalifikacijos tobulinimo procesą;
- pagal savo kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus bei Skyriaus vedėjo pavedimus kultūros srityje;
- inicijuoja, koordinuoja valstybinių, kalendorinių ir miesto švenčių organizavimą, derina viešuosius renginius Savivaldybės teritorijoje tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą;
- inicijuoja bei skatina kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą, rūpinasi rajono kultūros tradicijų tęstinumu ir plėtote; bendradarbiauja su valstybės institucijų bei kultūros įstaigų darbuotojais, nevyriausybinėmis organizacijomis, puoselėjančiomis kultūrą ir meną;
- dalyvauja Kultūros tarybos veikloje; vertina kultūros politikos tendencijas, rengia ir įgyvendina bendras kultūros ir meno programas, kurioms pritaria Savivaldybės taryba;
- organizuoja Savivaldybės kultūros įstaigų vadovų pasitarimus, nevyriausybinių organizacijų susirinkimus jiems aktualiais darbo kultūros srityje klausimais;
- siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo, informuoja kultūros įstaigas apie papildomus finansavimo šaltinius, inicijuoja bendrų kultūros projektų kūrimą, jų teikimą įvairiems konkursams, koordinuoja jų įgyvendinimą;
- rūpinasi Savivaldybės kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje, inicijuoja ir koordinuoja tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą;
- tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, informuoja visuomenę apie kultūros esamą būklę, jos perspektyvas, teikia informaciją Savivaldybės interneto svetainei;
- teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentus bendrais kultūros klausimais, vykdo Savivaldybės kultūros įstaigų kultūros veiklos priežiūrą (derina veiklos programas, analizuoja veiklos kokybę, kaupia informaciją įstaigų veiklos klausimais ir teikia metodinę pagalbą);
- Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Savivaldybės kultūros įstaigoms įvairiose institucijose sprendžiant kultūros klausimus;
- Skyriaus vedėjo laikinai nesant dėl pateisinamų priežasčių (liga, atostogos, komandiruotė ar pan.) atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, kultūros politiką, jos formavimą, kaitos gaires Savivaldybės teritorijoje, kūrybinės veiklos ir menų įvairovės plėtojimo organizavimą, regiono kultūros specifiką;
- turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities muzikos, dailės, teatro arba audiovizualinio meno krypties arba socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, rekreacijos ir turizmo arba komunikacijos ir informacijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
- savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explorer).
CVB klientas

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »