Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo konsultantas

Skelbimas galioja iki: 2016.11.14

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Teismo konsultantas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 13.

- Teismo konsultanto pareigybė reikalinga teikti teismo pirmininkui bei teisėjams metodinę ir praktinę pagalbą ruošiantis bylų nagrinėjimui, padėti užtikrinti tinkamą vidaus norminių teisės aktų projektų rengimą.III.

Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
- rinkti, sisteminti ar kitaip apdoroti su nacionalinių teismų praktiką, teisės aktais ar teisės mokslo pasiekimais susijusią teisinę informaciją ir teikti ją išvadų, nuomonių, pranešimų ar kita forma teismo teisėjams, teismo valstybės tarnautojams ar darbuotojams;
- analizuoti rengiamų apeliaciniam nagrinėjimui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teismo pirmininkui ar teisėjui pavedus, teikti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo;
- susisteminti ir pateikti teisėjui rengiantis bylos nagrinėjimui reikalingus teisės aktus, teisės doktrinoje nagrinėjamas aktualias problemas, teismų praktiką, teismo parengtus teismų praktikos apibendrinimus ir kitą teisinę bei kitokią informaciją, reikalingą konkrečiai bylai nagrinėti;
- atlikti bylos nagrinėjimui surinktos reikalingos informacijos sisteminę analizę;
- vykdyti teismo pirmininko ar teisėjo pavedimus dėl įrodymų išreikalavimo ir kitus nurodymus, susijusius su pasiruošimu bylos nagrinėjimui;
- rengti teismo procesinių sprendimų projektus;
- analizuoti ir sisteminti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką įstatymų aiškinimo ir taikymo klausimais, prisidėti prie administracinių teismų praktikos apibendrinimų, konsultacijų teisės taikymo klausimais bei kitų teismo dokumentų rengimo;
- rengti atsakymų į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus projektus;
- vykdyti teismo pirmininko patvirtintoje tvarkoje šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema;
- atlikti kitus teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo, teisėjų, teismo kanclerio pavedimus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
- gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje teismų sistemą, kompetenciją ir veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą reglamentuojančius, kitus su administracinių teismų kompetencija susijusius teisės aktus;
- mokėti B2 lygiu bent vieną iš šių užsienio kalbų: anglų, prancūzų arba vokiečių;
- mokėti analizuoti ir sisteminti informaciją, daryti apibendrinamus ir išvadas;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
- turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis;
- turėti darbo patirties nacionalinėse ar tarptautinėse teisminėse institucijose arba teisinės pedagoginės, mokslinės patirties.
CVB klientas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »