Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Lygių galimybių skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.12

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Lygių galimybių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13

- Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką socialinės integracijos ir lygių galimybių srityje, koordinuoti praktinį tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų lygių galimybių ir neįgaliųjų socialinės integracijos srityse įgyvendinimą, rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktus lygių galimybių, nediskriminavimo bei socialinės integracijos srityse. III. VEIKLOS SRITYS
- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- siekiant įgyvendinti valstybės politiką socialinės integracijos ir lygių galimybių srityje, rengia teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais skyriaus vedėjui dėl jų tobulinimo ir įgyvendinimo;
- siekiant užtikrinti įvairių gyventojų grupių socialinės integracijos ir lygių galimybių politikos įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia ir įgyvendina programas, iš jų priemones, nukreiptas prieš gyventojų diskriminavimą dėl negalios, amžiaus, tikėjimo, lytinės orientacijos, rasinės, etninės priklausomybės ar kitais pagrindais;
- siekiant įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą, rengia neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų priemones (profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei profesinės reabilitacijos pašalpų mokėjimo klausimais),
- siekiant užtikrinti socialinės integracijos ir lygių galimybių politikos įgyvendinimą, dalyvauja vykdant funkcijas, susijusias su užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje valstybės paramos integracijai teikimu;
- siekiant užtikrinti tinkamą Konvencijos įgyvendinimą, koordinuoja teisės aktų, reikalingų Konvencijai įgyvendinti, rengimą ir rengia ataskaitas apie šios konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje;
- siekiant užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą ir atstovavimą, bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, dalinasi gerąja patirtimi, rengia pranešimus, ataskaitas, apžvalgas ir pagal nustatytus reikalavimus per nustatytą laiką rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Komisijai; dalyvauja rengiant ir derinant tarptautinius teisės aktus pagal Europos Sąjungos, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų Organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus lygių galimybių klausimais;
- siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą: nagrinėja Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų raštus ir pareiškimus diskriminacijos mažinimo, neįgaliųjų socialinės integracijos ir socialinės rizikos grupių klausimais; nustatyta tvarka nagrinėja institucijų, nevyriausybinių organizacijų, gyventojų pastabas, rekomendacijas ir pasiūlymus dėl lygių galimybių politikos ir neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos įgyvendinimo tobulinimo, rengia ir derina teisės aktų, norminių dokumentų projektus bei teikia išvadas kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektams skyriaus veiklos kompetencijos klausimais;
- skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja kitų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administracijos padalinių ar Lietuvos ir užsienio institucijų sudarytų komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje, bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, siekiant efektyviai spręsti problemas neįgaliųjų ir kitų socialiai pažeidžiamų grupių integracijos, lygių galimybių užtikrinimo politikos klausimais;
- dalyvauja organizuojant renginius (seminarus, informacines kampanijas ir pan.), skirtus lygių galimybių ir neįgaliųjų socialinės integracijos politikos klausimams;
- 10 vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
- turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės aktų rengimo srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, socialinės apsaugos ir darbo politiką, o taip pat teisės aktus, reglamentuojančius įvairių grupių lygias galimybes, nediskriminavimą, socialinę integraciją, korupcijos prevenciją;
- žinoti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų, susijusių su lygių galimybių užtikrinimu, užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, trečiųjų šalių piliečių ir kitų socialiai pažeidžiamų grupių integracija, nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę principus ir tvarką; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus dėl minėtų sričių;
- žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, ES institucijas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Office programiniu paketu;
- mokėti anglų kalbą C1 lygiu;
CVB klientas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »