Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Metodologijos ir stebėsenos skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.05

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11.

- Metodologijos ir stebėsenos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga darbo rinkos paslaugų teikimo ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonių bei užimtumo didinimo programų įgyvendinimo metodologijos kūrimo ir diegimo srityse.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- teikia pasiūlymus metodologijos kūrimo ir tobulinimo planų parengimui;
- įgyvendina metodologijos kūrimo ir tobulinimo planų priemones, susijusiais su paslaugomis ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonių bei užimtumo didinimo programų įgyvendinimu;
- dalyvauja organizuojant metodologijos, susijusios su paslaugomis ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonių bei užimtumo didinimo programų įgyvendinimu, diegimą teritorinėse darbo biržose;
- konsultuoja Lietuvos darbo biržos struktūrinius padalinius ir teritorines darbo biržas, teikia joms pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą, organizuoja ir dalyvauja rengiant mokymus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
- rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
- teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo rinkos paslaugų teikimo gerinimo ir plėtojimo, pasiūlymus dėl dvišalio ir trišalio bendradarbiavimo tobulinimo;
- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus gerosios patirties diegimo srityje;
- analizuoja geriausią Europos Sąjungos ir kitų šalių patirtį darbo rinkos paslaugų ir priemonių srityse bei teikia pasiūlymus dėl jos pritaikymo Lietuvos darbo biržoje;
- rengia medžiagą informaciniams leidiniams jo kompetencijos klausimais;
- konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms jo kompetencijai priskirtais klausimais;
- vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su kitais Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais ir teritorinėmis darbo biržomis, siekiant įvykdyti Lietuvos darbo biržos funkcijas ir gautus pavedimus;
- dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje jo kompetencijos klausimais;
- nagrinėja raštus, piliečių ir kitų asmenų skundus ir prašymus savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymų projektus;
- užtikrina savo atliktų darbų kokybę, darbo metu gautos informacijos konfidencialumą;
- sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
- laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
- pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, vadybos ir (ar) verslo mokslų studijų krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius darbo rinką ir užimtumo rėminą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, prognozes;
- mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
- mokėti anglų kalbą ne žemesniu B2 lygiu.
CVB klientas

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »