Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Mokesčių informacijos departamento Konsultavimo telefonu skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.06

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Mokesčių informacijos departamento (toliau ― Departamentas) Konsultavimo telefonu skyriaus (toliau ― skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis ― A.
- Pareigybės kategorija ― 13

- Departamento skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti kokybišką ir efektyvų mokesčių mokėtojų konsultavimo telefonu procesą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- siekdamas užtikrinti Departamento skyriui pavestų funkcijų vykdymą, rengia metodinius nurodymus, taisykles, instrukcijas ir kitą medžiagą mokesčių mokėtojų konsultavimo telefonu bei kitomis elektroninėmis priemonėmis procedūrų vykdymo klausimais;
- siekdamas užtikrinti teikiamų švietimo ir konsultavimo paslaugų kokybę, rengia nustatytos formos ataskaitas bei suvestines, teikia pasiūlymus dėl mokesčių mokėtojų švietimo, konsultavimo ir aptarnavimo kokybės gerinimo, Departamento skyriaus veiklos tobulinimo;
- užtikrina, kad konsultavimas telefonu būtų vykdomas vadovaujantis suderintais ir nustatytais kokybės ir našumo kriterijais;
- siekdamas užtikrinti efektyvų ir kokybišką mokesčių mokėtojų švietimą, konsultavimą ir aptarnavimą, dalyvauja vertinant suteiktų konsultacijų kokybę, analizuoja pateikiamas statistines ataskaitas, teikia pastabas, išvadas ar rekomendacijas;
- siekdamas užtikrinti Departamento skyriaus veiklos tęstinumą, teikiamų konsultavimo paslaugų kokybę ir procedūrų efektyvumą, organizuoja ir vykdo reguliarius susitikimus su specialistais, konsultuojančiais telefonu gyventojų pajamų mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio, žemės mokesčio įstatymų nuostatų taikymo klausimais, konsultavimo veiklos vykdymo ir darbo kokybės gerinimo klausimais, bei metodiškai jiems vadovauja;
- nustato mokymosi poreikius, rengia mokymus ir mokymo medžiagą specialistams, konsultuojantiems mokesčių mokėtojus telefonu;
- siekdamas užtikrinti operatyvų, kvalifikuotą ir kokybišką informacijos (konsultacijos) pagal kompetenciją suteikimą, esant poreikiui, teikia mokesčių mokėtojams žodines konsultacijas telefonu į paklausimus Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio ir kitų mokesčių įstatymų nuostatų taikymo klausimais, užtikrina grįžtamąjį ryšį su mokesčių mokėtojais (vykdo atskambinimo mokesčių mokėtojams funkciją);
- siekdamas užtikrinti sklandų mokesčių mokėtojų švietimą ir konsultavimą, esant poreikiui, vykdo mokesčių mokėtojų konsultavimo elektroninio komunikavimo priemonėmis (el.paštu), atsakant į mokesčių mokėtojų e-paklausimus, funkcijas;
- siekdamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Departamento skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
- turėti 1 metų darbo patirtį mokesčių administravimo srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir mokesčių administravimą, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
- išmanyti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės mokesčio įstatymus;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB klientas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »