Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Mokestinių prievolių departamento Kauno įmonių skyriaus I poskyrio vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.11

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Mokestinių prievolių departamento Kauno įmonių skyriaus I poskyrio vyresnysis specialistas (toliau - vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija–8.

- Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Inspekcija) Mokestinių prievolių departamento (toliau – Departamentas) Kauno įmonių skyriaus (toliau-Skyrius) I poskyriui (toliau - Poskyris) priskirtas funkcijas, susijusias su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei fondus teisingu deklaravimu, deklaracijų apdorojimu, nuolatiniu mokesčių mokėtojų aptarnavimo gerinimu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- pavestoms funkcijoms atlikti, neviršijant suteiktų informacinių sistemų vartotojo teisių, naudoja programinę įrangą ir duomenų bazes, nurodytas Skyriaus nuostatuose;
- siekiant, kad visi pateikti dokumentai būtų teisingai užpildyti, priimti ir apdoroti pagal nustatytas taisykles, užtikrinant „vieno langelio“ principą, aukštą aptarnavimo kokybę bei dokumentų saugumą, vykdo su mokesčių mokėtojų registravimu susijusias funkcijas:
- priima prašymus, pranešimus bei kitus su įregistravimu susijusius dokumentus ir atlieka pateiktų popierinių dokumentų peržiūrą,
- informuoja mokesčių mokėtojus dėl duomenų ir/ar dokumentų patikslinimo,
- priima prašymus, pranešimus ir kitus su išregistravimu susijusius dokumentus ir atlieka pateiktų popierinių dokumentų peržiūrą,
- registruoja mokesčių mokėtojus VMI informacinių sistemų vartotojais (išskyrus akcizų informacinę sistemą), atlieka įgaliotų išorinių vartotojų VMI informacinėse sistemose keitimus/ tvarkymus;
- užtikrinant teisėtus bei apibrėžtus informacijos panaudojimo tikslus ir siekiant tinkamai įgyvendinti Skyriui keliamus uždavinius, vykdo su duomenų mokesčių mokėtojams ir kitoms institucijoms teikimu susijusias funkcijas:
- vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka dėl informacijos apie mokesčių mokėtojus paskleidimo, mokesčių mokėtojų prašymu, teikia jiems informaciją,
- vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka mokesčių mokėtojų prašymu rengia ir/arba teikia jiems reikalingas pažymas ir kitus dokumentus bei jų kopijas (nuorašus), užtikrinant „vieno langelio“ principą,
- „Vieno langelio“ principu pagal vykdomas funkcijas rengia ir teikia pažymas, ataskaitas, suvestines ir kitą reikiamą informaciją valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM), kitų apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms ir kitoms institucijoms;
- siekiant, kad visi pateikti dokumentai būtų teisingai užpildyti, priimti ir apdoroti pagal nustatytas taisykles, užtikrinant „vieno langelio“ principą, aukštą aptarnavimo kokybę bei dokumentų saugumą, vykdo su mokestinių ir kitų dokumentų (mokesčio apskaičiavimų, finansinės atskaitomybės, pažymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikiamų mokesčio deklaracijų ir/ar dokumentų) priėmimu ir duomenų tvarkymu susijusias funkcijas:
- priima mokesčių mokėtojų teikiamus popierinius mokestinius dokumentus, įskaitant ir didžiųjų mokesčių mokėtojų, kuruojamų VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento, ir užtikrina popieriniuose dokumentuose esančių fizinių asmenų duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, tvarkymo,
- esant galimybei, priėmimo metu atlieka pirminį jų patikrinimą ir informuoja juos pateikusius mokesčių mokėtojus apie nustatytas akivaizdžias klaidas bei trūkumus,
- įveda pateiktų popierinių mokestinių dokumentų duomenis į duomenų bazes, programinėmis priemonėmis atlieka jų teisingumo kontrolę (po prašymų duomenų įvedimo su deklaravimo termino pratęsimu, laikinu atleidimu nuo deklaracijų teikimo ir kito mokestinio laikotarpio nustatymu susijusių duomenų tolimesnis tvarkymas atliekamas VMI prie FM viršininko nustatyta tvarka),
- pagal Skyriaus kompetenciją informuoja mokesčių mokėtojus (tiesiogiai, telefonu, paštu ar elektroniniu paštu) apie pateiktuose mokestiniuose dokumentuose nustatytas klaidas ir neatitikimus, pasiūlo jas pašalinti arba atlieka klaidingų duomenų koregavimą,
- kontroliuoja ar mokesčių mokėtojai laiku teikia mokestinius dokumentus, operatyviai kontaktuoja ir informuoja juos apie nepateiktus mokestinius dokumentus, o prireikus išsiunčia priminimus (nurodymus) bei surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus,
- registruoja ir tvarko pateiktų mokestinių dokumentų duomenis, išduoda atitinkamų mokestinių dokumentų išrašus ir pažymas, parengia reikalingas išvadas,
- vykdo klaidingai deklaruojančių mokesčių mokėtojų nustatymą, remiantis įvairių šaltinių duomenimis, vykdo gaunamų iš užsienio šalių mokesčio administratoriaus duomenų analizę bei neatitikimų nustatymą, esant poreikiui kontaktuoja su mokesčių mokėtojais dėl duomenų ir/ar informacijos patikslinimo,
- pagal Duomenų saugyklos kokybės kontrolės sistemos pateiktą informaciją vykdo mokesčių mokėtojų pateiktų įtartinų deklaracijų duomenų analizę ir, esant reikalui, informuoja mokėtojus dėl prievolės šias deklaracijas patikslinti bei atlieka atitinkamus klaidos statuso pakeitimus sistemoje,
- gavus informaciją apie trečiųjų šaltinių ir mokestį išskaičiuojančių asmenų duomenų neatitikimus ir trūkumus, lyginant su gyventojų nurodytais duomenimis, vykdo šių duomenų analizę, informuoja mokėtojus ir nurodo šiuos trūkumus pašalinti;
- siekiant, kad visi juridiniai asmenys pildytų ir teiktų mokesčių deklaracijas ir kitus dokumentus elektroniniu būdu bei siekiant palengvinti mokesčių mokėtojams atlikti savo pareigas, vykdo su mokesčių mokėtojų aprūpinimu mokestinių ir kitų dokumentų blankais susijusias funkcijas:
- skatina mokesčių mokėtojus pildyti ir teikti mokesčio deklaracijas elektroniniu būdu,
- teikia užsakymus, ataskaitas mokestiniams ir kitų dokumentų blankams, tvarko jų apskaitą bei aprūpina jais mokesčių mokėtojus;
- tikslu užtikrinti Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatyme nustatytų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą ir siekiant padėti mokesčių mokėtojams teisingai apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius, vykdo su mokesčių mokėtojų informavimu susijusias funkcijas:
- teikia individualius paaiškinimus žodžiu mokesčių mokėtojams mokesčių apmokestinimo, apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo ir kitų mokestinių procedūrų taikymo klausimais,
- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka teikia mokesčių mokėtojams informaciją mokesčių deklaravimo, sumokėjimo, mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) ir kitais su mokesčių administravimu susijusiais klausimais,
- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka informuoja mokesčių mokėtojus mokestinių dokumentų teikimo elektroniniu būdu klausimais bei apie elektroninių paslaugų per e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI teikimą, suteikia jiems visokeriopą pagalbą diegiant reikalingas programines priemones;
- siekiant nepažeisti mokesčių mokėtojų teises ir teisėtus interesus ir įgyvendinti "vieno langelio" principą vykdo su prašymų, nusiskundimų, pasiūlymų priėmimu susijusias funkcijas:
- pagal nustatytus teisės aktus nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, skundus, pasiūlymus, rengia ir teikia jiems atsakymus, kitus teisės aktuose nustatytus dokumentus,
- analizuoja pateiktų nusiskundimų atsiradimo priežastis ir jas pašalina;
- siekiant užtikrinti mokestinių prievolių vykdymą, aukštą aptarnavimo kokybę, įgyvendinti „vieno langelio“ principą, vykdo su mokesčio apskaičiavimu, sumokėjimu ir grąžinimu susijusias funkcijas:
- išduoda mokesčių mokėtojams/institucijoms atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymas,
- komunikuoja su VMI prie FM Mokesčių apskaitos departamento padaliniais mokesčių mokėtojų apskaitos kortelės, atskirų prievolių registravimo, delspinigių apskaičiavimo, įmokų įskaitymo ir kitais apskaitos klausimais,
- atlieka su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu (įskaitymu) susijusias funkcijas,
- teisės aktų nustatyta tvarka nustato mokesčių mokėtojams mokestines prievoles mokesčių administratoriaus sprendimu;
- siekiant užkirsti kelią mokesčių vengimui, drausminti bei skatinti mokesčių mokėtojus tinkamai atlikti nustatytas prievoles ir savanoriškai mokėti mokesčius, vykdo su mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimu susijusias funkcijas:
- analizuoja atskirų mokesčių mokėtojų grupių mokesčio deklaracijų pateikimo savalaikiškumą, nustačius mokesčio deklaracijų nepateikusius mokesčių mokėtojus, siunčia priminimus, taiko tiesioginio komunikavimo priemones, stebi teisės aktų nustatytų įmokų savalaikį mokėjimą,
- vertina rizikingų ūkio šakų veiklą vykdančius mokesčių mokėtojus, analizuoja jų atžvilgiu taikomas mokestinių prievolių užtikrinimo priemones ir rengti su tuo susijusias išvadas bei pasiūlymus,
- pagal atrinktus mokestinių prievolių nevykdančių (galimai nevykdančių) juridinių asmenų sąrašus, atlieka tolesnius mokestinių prievolių užtikrinimo veiksmus,
- analizuoja mokestinių prievolių (deklaravimo, mokesčių sumokėjimo ir su tuo susijusių procedūrų) įvykdymo būklę, vykdo žemės ūkio produkcijos pirkėjų atsiskaitymų už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais kontrolę;
- esant būtinumui vykdo ar dalyvauja vykdant kontrolės veiksmus (operatyviuosius patikrinimus, mokestinius tyrimus) užtikrinant mokestinių prievolių vykdymą, nustačius pažeidimus, taiko teisės aktų numatytą atsakomybę,
- skatina mokesčių mokėtojų sąmoningumą, užtikrinant, kad mokestinės prievolės būtų vykdomos savanoriškai ir laiku, nustačius mokestinių prievolių vykdymo pažeidimus, taiko teisės aktų numatytą atsakomybę,
- teikia mokesčių mokėtojams arba tretiesiems asmenims teisės aktų nustatytą informaciją apie jų mokestinių prievolių įvykdymo būklę;
- siekiant pagerinti mokesčių administravimo procedūrų vykdymą, vykdo su tikslinių mokesčių mokėtojų grupių aptarnavimu susijusias specifines funkcijas:
- analizuoja, sistemina ir kaupia informaciją apie tikslinių mokesčių mokėtojų grupių poreikius ir taiko jų atžvilgiu optimaliausius aptarnavimo būdus bei priemones,
- tikslinių mokesčių mokėtojų grupių atžvilgiu vykdo mokestinių pažeidimų prevencijos, nuolatinės stebėsenos, padidinto komunikavimo priemones,
- analizuoja, sistemina ir kaupia informaciją apie tikslinės mokesčių mokėtojų grupės mokestinių prievolių (deklaravimo, mokesčių sumokėjimo ir su tuo susijusių procedūrų) įvykdymo būklę,
- esant poreikiui, vykdo ar dalyvauja vykdant kontrolės veiksmus (operatyviuosius patikrinimus, mokestinius tyrimus, patikrinimus) užtikrinant mokestinių prievolių vykdymą, nustačius pažeidimus, taiko teisės aktų numatytą atsakomybę,
- skatina mokesčių mokėtojų sąmoningumą, esant poreikiui, vykdo prevencinius vizitus pas mokesčių mokėtoją, užtikrinant, kad mokestinės prievolės būtų vykdomos savanoriškai ir laiku, nustačius pažeidimus, teisės aktų numatytą atsakomybę;
- siekiant tobulinti profesinius įgūdžius, nuolat savarankiškai kelia kvalifikaciją, dalyvauja seminaruose, kursuose, teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui mokesčių mokėtojų aptarnavimo bei mokesčių administravimo gerinimo klausimais, siekiant patobulinti ir pagerinti mokesčių mokėtojų ir kitų asmenų aptarnavimo kokybę;
- vykdo ir kitus Skyriaus vedėjo, Poskyrio vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų laiku ir kokybiškai atlikti Skyriaus uždaviniai ir funkcijos.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, deklaravimą, administravimą bei kontrolę;
- mokėti dirbti kompiuteriu, gebėti naudotis Microsoft Office programiniu paketu;
- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB klientas

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »