Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Nepriemokų administravimo departamento Valstybei perduotino turto skyriaus vyriausiasis specialistas. Darbo vieta Klaipėdoje. (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.06

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Nepriemokų administravimo departamento Valstybei perduotino turto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis — A.
- Pareigybės kategorija — 11

- Nepriemokų administravimo departamento (toliau — Departamentas) Valstybei perduotino turto skyriaus (toliau — skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduotino (perduoto) turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių (toliau — turtas) priėmimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis (toliau — administravimas) klausimams spręsti, užtikrinti efektyvų bei kokybišką turto administravimo procesą, organizuoti konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų ir / ar tabako gaminių naikinimą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- siekdamas užtikrinti tinkamą ir efektyvų su turto administravimu susijusių procedūrų vykdymą, teisės aktų nustatyta tvarka perima, apskaito, įkainoja (įvertina), saugo, realizuoja, grąžina, pripažįsta atliekomis ir sunaikina turtą;
- siekdamas užtikrinti tinkamą valstybės paveldėtų individualių įmonių administravimą, sprendžia šių įmonių likvidavimo klausimus, vykdo jų likvidavimo procedūras ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikia informaciją dėl minėtų įmonių išregistravimo;
- siekdamas užtikrinti valstybės biudžeto lėšų, skirtų turto administravimo procesams tvarkyti, racionalų panaudojimą, rengia išvadas dėl išlaidų, patirtų tvarkant turto administravimo procesus, apmokėjimo panaudojant turto administravimo procesams tvarkyti skirtus valstybės biudžeto asignavimus;
- siekdamas užtikrinti tinkamą turto administravimo bei naikinimo duomenų tvarkymą, rengia su turto administravimu bei naikinimu susijusią analitinę medžiagą (ataskaitas, informaciją ir panašiai), tvarko kitą su turto administravimu susijusią informaciją;
- į Mokesčių apskaitos informacinę sistemą (toliau — MAI sistema) suveda su turto administravimu susijusią informaciją, užtikrina, kad MAI sistemoje registruojami ūkiniai įvykiai ar ūkinės operacijos būtų pagrįsti pirminiais apskaitos dokumentais;
- siekdamas užtikrinti įvairių asmenų teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, įstatymų nustatyta tvarka bei terminais rengia atsakymus, paaiškinimus ir išvadas į gautus paklausimus, prašymus bei pareiškimus, susijusius su turto administravimu;
- siekdamas užtikrinti Departamento skyriui suformuluotų uždavinių bei tikslų įgyvendinimą, dalyvauja Departamento skyriuje sudarytų funkcinių padalinių (komisijų bei darbo grupių) veikloje;
- siekdamas užtikrinti bendrų su turto administravimu susijusių klausimų tinkamą sprendimą, bendradarbiauja su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) kitais administracijos padaliniais, pateikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus Departamento skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
- siekdamas užtikrinti turto administravimo klausimų operatyvų sprendimą, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis;
- vykdo kitus Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, mokesčių administravimą, turto administravimą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer;
- mokėti bendrauti, išmanyti raštvedybos taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas;
- sugebėti savarankiškai priimti sprendimus, planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti rengti analitinę medžiaga bei išvadas.
CVB klientas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »