Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Palangos kvalifikacijos tobulinimo skyriaus Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.07

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Pasieniečių mokyklos (toliau – Mokykla) Palangos kvalifikacijos tobulinimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas). Pareigybės lygis – A. Pareigybės kategorija – 9
Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vesti anglų arba / ir rusų kalbos mokymus tęstinio profesinio mokymo renginių dalyviams.
šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- užtikrina kokybišką užsiėmimų vedimą, individualizuoja ir diferencijuoja ugdomąją veiklą, siekiant užtikrinti tinkamą pareigūnų žinių ir praktinių įgūdžių formavimą bei įvykdyti mokymo programose nustatytus reikalavimus;
- pagal kompetenciją rengia mokymo programas, teminius planus, paskaitų medžiagą;
- siekiant tinkamai įvertinti pareigūnus, atsižvelgiant į programų nuostatas, rengia dėstomo dalyko įskaitų ir egzaminų klausimus, dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo ir apeliacinėse komisijose, nešališkai vertina jų žinias ir gebėjimus;
- rengia užduotis savarankiškai besimokantiems pareigūnams ir juos konsultuoja mokomojo dalyko klausimais;
- siekiant užtikrinti kokybišką užsiėmimų vedimą, nuolat tobulina savo kvalifikaciją, atnaujina paskaitų medžiagą, diegia naujoves savo veikloje;
- dalyvauja tiriamojoje veikloje, skleidžia gerąją darbo patirtį Tarnybos renginiuose;
- siekdamas užtikrinti planingą Skyriaus veiklą, rengia Mokyklos viršininko įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, pildo veiklos dokumentus pagal keliamus reikalavimus, teikia pastabas bei siūlymus mokymo vykdymo klausimais;
- teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl mokymo proceso gerinimo;
- užtikrina materialinių vertybių, priemonių ir prietaisų, išduotų mokymo tikslams ir darbui, saugojimą, saugų ir pagal paskirtį naudojimą, teisingą eksploatavimą, to reikalauja iš renginiuose dalyvaujančių pareigūnų, siekdamas, kad darbas ir mokymo procesas būtų saugus;
- nesant Skyriaus vyriausiojo specialisto, atsakingo už Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
- Mokyklos viršininko pavedimu atstovauja Mokyklai, vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities anglų arba rusų filologijos krypties išsilavinimą;
- turėti pedagoginio darbo patirtį;
- išmanyti Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės sienos apsaugą, valstybės tarnybą, ugdymo proceso organizavimą ir kalbų mokymą;
- gebėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir žiniatinklio naršyklėmis;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
CVB klientas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »