Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Pandėlio seniūnijos seniūno pavaduotojas (savivaldybėje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.13

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Pandėlio seniūnijos seniūno pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Seniūno pavaduotojo pareigybė reikalinga statybos ir remonto darbams, ūkinei veiklai seniūnijoje organizuoti, seniūnijos darbuotojų saugai ir sveikatai, gaisrinei ir civilinei saugai seniūnijoje organizuoti, viešiesiems darbams vykdyti seniūno funkcijoms, jam nesant.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- siekdamas užtikrinti seniūnijos ūkio veiklos funkcionavimą, organizuoja seniūnijos ūkinę veiklą, organizuoja ir rūpinasi seniūnijos balanse esančių pastatų, transporto priemonių, traktorių, kitų mažosios mechanizacijos priemonių bei įrengimų priežiūra ir remontu, pildo atitinkamą dokumentaciją;
- vykdydamas Rokiškio rajono darbo biržos ir Rokiškio rajono savivaldybės viešųjų darbų organizavimo programą, organizuoja seniūnijoje įdarbintų, viešuosius darbus atliekančių darbininkų darbą ir kontrolę;
- organizuoja Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus siųstų gyventojų visuomenei naudingos veiklos atlikimą, darbų paskirstymą ir kontrolę, aprūpinimą darbo priemonėmis;
- organizuoja ir kontroliuoja policijos komisariato ir probacijos skyriaus viešiesiems nemokamiems darbams siųstų asmenų darbą;
- organizuoja ir rūpinasi nepertraukiamu seniūnijos komunalinio ūkio, turimos technikos ir mažosios mechanizacijos priemonių funkcionavimu, organizuoja viešųjų paslaugų teikimą;
- organizuoja seniūnijoje gaisrinės ir civilinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių vykdymą, kad būtų užtikrintas gaisrinės ir civilinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų įgyvendinimas;
- siekdamas aprūpinti seniūniją ir jai priklausančias įstaigas prekėmis ir paslaugų tiekimu, organizuoja seniūnijoje viešuosius pirkimus vadovaujantis administracijos direktoriaus patvirtintomis Viešųjų pirkimų taisyklėmis;
- rūpinasi vietinės reikšmės kelių, gatvių, šaligatvių priežiūra, viešųjų erdvių apšvietimu, viešųjų tualetų paslaugų teikimu ir priežiūra, organizuoja jų remonto darbus;
- organizuoja seniūnijos kapinių, parkų, skverų, poilsiaviečių, kitų viešųjų erdvių priežiūrą, pavojingų medžių pašalinimą;
- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas ir gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
- organizuoja seniūnijos katilinių veiklą, rūpinasi kūrikų priėmimu, katilinių paruošimu šildymo sezonui ir malkų katilinėms paruošimu;
- padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, savivaldybės tarybos, Europos Parlamentą rinkimus ir referendumus, apklausas bei surašymus;
- pildo seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
- apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos seniūnijos seniūnui;
- rengia ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrindamas tinkamą teisės normų taikymą;
- eina seniūno pareigas jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir panašiais atvejais;
- vykdo kitus, su seniūnijos funkcijomis susijusius, seniūno, administracijos direktoriaus nurodymus, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išlavinimą;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, statybos ir remonto darbus, darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę ir civilinę saugą ir mokėti juos įgyvendinti;
- mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, Internet Explorer, MS Outlook.
- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldinių veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir priimti sprendimus, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
CVB klientas

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »