Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Panevėžio skyriaus Darbo rinkos paslaugų 1- ojo poskyrio Vyriausiasis specialistas

Skelbimas galioja iki: 2016.11.12

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Panevėžio skyriaus Darbo rinkos paslaugų 1 – ojo poskyrio paslaugų vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A 3. Pareigybės kategorija – 8

- Panevėžio skyriaus (toliau – Skyriaus) Darbo rinkos paslaugų poskyrio 1-ojo (toliau – Poskyrio) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tarpininkauti įsidarbinant pasirengusiems darbo rinkai ir motyvuotiems darbo ieškantiems asmenims bei aprūpinti darbdavius darbo jėga pagal jų kvalifikacinius reikalavimus; teikti darbo rinkos paslaugas; administruoti bedarbio statuso suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą; įgyvendinant teisės aktuose nustatytą teisę į darbą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- bendradarbiauja su priskirto aptarnauti sektoriaus darbdaviais ir teikia jiems informaciją apie:
- teritorinės darbo biržos (toliau – Darbo birža) teikiamas paslaugas;
- situaciją darbo rinkoje;
- užimtumo rėmimo ir kitas užimtumui remti skirtas priemones bei dalyvavimo jose sąlygas;
- laisvų darbo vietų (toliau - LDV) registravimo ir užpildymo tvarką;
- nuolat bendrauja su aptarnaujamais darbdaviais, siekdamas išsiaiškinti darbo jėgos poreikį ir jį patenkinti, lankosi pas darbdavius su pažintiniais ir tiksliniais vizitais, siekiant padidinti aptarnaujamų darbdavių skaičių;
- laiku aktualizuoja informaciją apie aptarnaujamus darbdavius informacinės sistemos duomenų bazėje, pildydami Įmonės korteles;
- identifikuoja aptarnaujamų darbdavių poreikius ir, reikalui esant, perduoda informaciją kitiems Darbo biržos specialistams pagal kompetenciją;
- ieško LDV;
- registruoja LDV, teikiamas internetu, telefonu, susitikimo metu, užpildant ir patikrinant laisvos darbo vietos kortelę ar kitais būdais;
- skelbia viešai registruotas laisvas darbo vietas;
- laiku ir teisingai pildo bei redaguoja duomenis apie LDV informacinės sistemos duomenų bazėje, vykdo šios informacijos sklaidą;
- esant poreikiui, operatyviai perduoda informaciją už LDV priežiūrą, kontrolę ir sklaidą atsakingam darbuotojui;
- siekiant kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos suderinamumo, teikia tarpininkavimo įdarbinant paslaugas darbo ieškantiems asmenims, norintiems ir galintiems dirbti pagal profesiją/specialybę ar darbinę praktiką, atrenka tinkamus kandidatus įdarbinimui į užregistruotas LDV, teikia siūlymus ir rekomendacijas įsidarbinti, analizuoja jų rezultatus; organizuoja operatyvų LDV užpildymą;
- darbdavių pageidavimu organizuoja darbo muges;
- ieško darbdavių, atitinkančių užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygas, teikia siūlymus dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo pas juos;
- palaiko ryšius su aptarnaujamais darbo ieškančiais asmenimis;
- informuoja darbo ieškančius asmenis apie:
- Darbo biržos teikiamas paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir jų aptarnavimo tvarką;
- situaciją darbo rinkoje;
- bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, pakeitimo nenutraukus registracijos, panaikinimo ir registracijos Darbo biržoje nutraukimo sąlygas;
- LDV ir įsidarbinimo galimybes bei darbo paieškos metodus;
- apie Europos užimtumo tarnybų tinklo EURES teikiamą informaciją;
- užimtumo rėmimo ir kitas užimtumui remti skirtas priemones bei dalyvavimo jose sąlygas;
- darbo rinkos paslaugas;
- kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes;
- administruoja bedarbio statuso suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą:
- tikrina bedarbių pateiktus dokumentus ir pagal gautus duomenis iš institucijų, nurodytų Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos apraše, teikia pasiūlymus dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, panaikinimo ar pakeitimo, nepanaikinant registracijos;
- supažindina asmenis apie atliktus teisės aktuose numatytus veiksmus su bedarbio statusu;
- pateikia ir pasiūlo bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priima prašymą arba raštišką atsisakymą pildyti prašymą, registruoja jį bei laiku suveda prašymo duomenis į informacinės sistemos duomenų bazę;
- gavęs informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimą/neskyrimą, sustabdymą, atnaujinimą, nutraukimą, pratęsimą, pakartotinį skyrimą, informuoja apie tai bedarbius pasirašytinai Stebėsenos lape;
- gavęs iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis apie neįskaitytas į asmenines sąskaitas nedarbo draudimo išmokų sumas (dėl neteisingai nurodytų asmeninių sąskaitų), apie tai informuoja bedarbius ir pasiūlo užpildyti Prašymą dėl sąskaitos keitimo (tikslinimo), priima prašymą, registruoja jį bei laiku suveda prašymo duomenis į informacinės sistemos duomenų bazę;
- informacinės sistemos duomenų bazėje laiku ir teisingai pildo bei redaguoja duomenis apie bedarbio ar kito darbo ieškančio asmens dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, įsidarbinimą, įsidarbinimą pagal terminuotą darbo sutartį ar verslo liudijimo įsigijimą, darbo paieškos nutraukimą ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos bedarbio statusui arba registracijai Darbo biržoje;
- vykdo bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą:
- kartu su bedarbiu planuoja jo profesinę karjerą, sudaro individualų užimtumo veiklos planą, atsižvelgdamas į asmenines savybes, turimą išsilavinimą ar darbo įgūdžius ir darbo rinkos poreikius, jame numato bedarbio ir Darbo biržos įsipareigojimus dėl įsidarbinimo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių bedarbiui taikymo ir užtikrina Darbo biržos įsipareigojimų vykdymą bei vertina bedarbio pasiektą pažangą siekiant užimtumo tikslų;
- Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos apraše numatytais atvejais keičia arba parengia naują individualų užimtumo veiklos planą;
- tvarko aptarnaujamų ieškančių darbo asmenų ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų internetinės darbo biržos duomenis;
- esant poreikiui, vykdo ieškančių darbo asmenų apklausas, jų rezultatus perduoda poskyrio vedėjui;
- veda tikslinius susirinkimus darbo ieškantiems asmenims;
- savarankiškai planuoja jam nustatytų ketvirčio užduočių vykdymo įgyvendinimą;
- vykdo jo tarnybinės veiklos planavimo dokumente nustatytas ir kitas užduotis, analizuoja savo vykdomos veiklos rezultatus, ir teikia tiesioginiam vadovui ataskaitas;
- rengia ir išduoda pažymas bedarbiams, darbdaviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;
- bendradarbiauja su kitais teritorinės darbo biržos darbuotojais, kitų įstaigų valstybės tarnautojais, sprendžiant su darbo rinka susijusius klausimus;
- teikia tiesioginiam vadovui pasiūlymus dėl:
- teisės aktuose numatytų veiksmų su bedarbio statusu procedūrų tobulinimo;
- kitų jo kompetencijos klausimų;
- laiku ir teisingai pildo bei redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais informacinės sistemos duomenų bazėje;
- rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
- priima asmenų pranešimus, skundus ir prašymus, perduoda juos tiesioginiam vadovui;
- atsako už turimos informacijos tikslų suvedimą į informacinės sistemos duomenų bazę laiku, teisiškai pagrįstų ir laiku padarytų sprendimų bei veiksmų, susijusių su bedarbio statusu ir registracija Darbo biržoje, ir kitų jam priskirtų funkcijų bei vienkartinių pavedimų vykdymą;
- vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
- žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus.
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis. I
CVB klientas

Panevėžio teritorinė darbo birža

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »