Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Personalo skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.16

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Personalo skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10

- Personalo skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga rengti teisės aktų projektus, reglamentuojančius bausmių vykdymo sistemos veiklą, atsakymų į suimtųjų ir nuteistųjų skundus, persiųstus iš valstybės institucijų projektus, užtikrinti, kad Laisvės atėmimo vietų ligoninėje (toliau - Ligoninė) rengiamos sutartys ir kiti teisinio pobūdžio dokumentai būtų tinkamai teisiškai įforminti, atstovauti Ligoninę visų instancijų teismuose.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- tikrina pateikiamus Ligoninės direktoriui pasirašyti (tvirtinti) įsakymų įstaigos veiklos klausimais, nuostatų, kitų teisinio pobūdžio dokumentų projektus, siekdamas užtikrinti jų atitikimą galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. Esant teisės aktų prieštaravimams, teikia administracinių padalinių vadovams pasiūlymus;
- teikia teisinio pobūdžio pagalbą Ligoninės administraciniams padaliniams, rengia teisinio pobūdžio dokumentų projektus, dalyvauja šių dokumentų projektų svarstyme;
- dalyvauja rengiant bei sudarant ūkines, darbo ir kitų rūšių sutartis bei jas vizuoja, užtikrindamas jų kokybišką parengimą;
- nagrinėja suimtųjų ir nuteistųjų skundus, adresuotus Ligoninės vadovybei bei persiųstus iš valstybės institucijų, rengia atsakymų projektus;
- atstovauja Ligoninę teismuose bei kitose institucijose ir organizacijose, nagrinėjant teisinio pobūdžio klausimus, užtikrindamas teisėtų Ligoninės interesų gynimą;
- teikia Ligoninės civilinius ieškinius teismui fizinių ar juridinių asmenų atžvilgiu, rengia atsiliepimus dėl Ligoninei pareikštų ieškinių, siekdamas ginti teisėtus Ligoninės interesus;
- dalyvauja svarstymuose dėl Ligoninės darbuotojų darbo drausmės pažeidimų, siekdamas objektyvaus aplinkybių įvertinimo;
- formuoja ir tvarko Personalo skyriaus (toliau - Skyrius) teisminių dokumentų bylas, siekdamas išsaugoti informaciją ir užtikrinti Ligoninės teisminės praktikos tęstinumą;
- teikia pasiūlymus rengiant Ligoninės metinį veiklos plano projektą, Skyriaus veiklos planus;
- pagal savo kompetenciją teikia Skyriaus viršininkui pasiūlymus darbo su personalu tobulinimo klausimais;
- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Ligoninės vadovybės, Skyriaus viršininko pavedimus, siekiant užtikrinti Ligoninės strateginių tikslų įgyvendinimą.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę, darbo ir bausmių vykdymo teisę taip pat Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje, dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
- gebėti rengti teisės aktų projektus ir juos vertinti;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti ir apibendrinti teisinę informaciją;
- mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.
CVB klientas

Laisvės atėmimo vietų ligoninė

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »