Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.12

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga - vykdyti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) įgyvendinamų darbo rinkos paslaugų ir užimtumo rėmimo priemonių, finansuojamų Užimtumo fondo, Valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų lėšomis (toliau – Priemonės), priežiūrą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- rengia Priemonių įgyvendinimo priežiūros tvarką, esant poreikiui rengia pakeitimus;
- identifikuoja Priemonių įgyvendinimo rizikos veiksnius, įtakojančius įgyvendinamų Priemonių kokybę;
- nustato darbo rinkos paslaugų taikymo neatitikimus teisės aktams;
- atlieka užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo organizavimo analizę, nustatytų rodiklių ir rezultatų pasiekimo stebėseną teritorinėse darbo biržose, jų atitikimą teisės aktams;
- analizuoja teritorinių darbo biržų atliekamą Priemonių sutarčių sudarymą, vykdymą, administravimą ir kontrolės užtikrinimą, jų atitikimą teisės aktais;
- vykdo planinius ir neplaninius patikrinimus darbo rinkos paslaugų taikymo, organizavimo, įgyvendinimo srityse Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose;
- vykdo planinius ir neplaninius patikrinimus užimtumo rėmimo priemonių taikymo, organizavimo, įgyvendinimo srityse Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose;
- vertina Priemonių įgyvendinimo priežiūros rezultatus, teikia rekomendacijas skyriaus vedėjui dėl Priemonių įgyvendinimo efektyvumo;
- vykdo Priemonių įgyvendinimo priežiūros patikrinimų metu nustatytų trūkumų ir pateiktų rekomendacijų pažangos stebėseną;
- įgyvendina Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriaus pavedimus;
- rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
- tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą Dokumentų valdymo skyriui;
- dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
- konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms Priemonių įgyvendinimo priežiūros klausimais;
- rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
- sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
- užtikrina ataskaitų, pranešimų, informacijos rengimą Skyriaus veiklos klausimais, pasiektų rezultatų viešinimą;
- vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
- laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
- vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo mokslų studijų krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
- mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
- mokėti anglų kalbą B1 lygiu.I
CVB klientas

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »