Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Priimamojo vyriausiasis specialistas

Skelbimas galioja iki: 2016.11.07

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Priimamojo vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija– 12. 

- Priimamojo vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti atsisakymų nagrinėti skundus ir kitų raštų projektus.

Priimamojo vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
- vykdo Seimo kontrolierių pavedimus, pateikiamus per vyresnįjį patarėją, susijusius su atsisakymų nagrinėti skundus ir atsakymų pareiškėjams projektų rengimu;
- rengia atsisakymų nagrinėti skundus ir kitų atsakymų pareiškėjams projektus, laikydamasis nustatytų reikalavimų; parengtus projektus teikia derinti vyresniajam patarėjui; nesuderintus arba vyriausiojo patarėjo nevizuotus raštų projektus taiso pagal pateiktas pastabas;
- renka informaciją, būtiną atsisakymų projektams parengti ir ją analizuoja;
- kontroliuoja, kaip pareigūnai vykdo Seimo kontrolierių rekomendacijas, pateiktas atsisakymuose nagrinėti skundus; teikia siūlymus vyresniajam patarėjui dėl Seimo kontrolierių rekomendacijų nevykdymo;
- teikia siūlymus, kaip gerinti viešąjį administravimą tose institucijose ir įstaigose, kuriose nustatoma žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų; teikia vyresniajam patarėjui siūlymus organizuoti susitikimus su valdžios įstaigų pareigūnais; rengia apibendrintą medžiagą organizuojamiems susitikimams;
- suveda priskirtų skundų tyrimo duomenis į įstaigos duomenų tvarkymo sistemą (DTS) laikydamasis nustatytų reikalavimų; jeigu duomenys suvesti nesilaikant nustatytų reikalavimų, pagal Seimo kontrolieriaus vyresniojo patarėjo nurodymus šiuos duomenis tikslina; teikia Seimo kontrolieriaus vyresniajam patarėjui siūlymą perduoti skundo bylą įstaigos archyvarui;
- informuoja pareiškėjus apie jų skundo tyrimo eigą; pagal nustatytą tvarką ir reikalavimus įstaigos priimamajame priima pareiškėjus, teikia jiems informaciją apie Seimo kontrolierių veiklą, aptarnauja asmenis telefonu nustatyta tvarka, suveda gautų skundų duomenis į įstaigos duomenų tvarkymo sistemą (DTS) ir vykdo kitus su įstaigos priimamojo veikla susijusius Seimo kontrolierių pavedimus, pateikiamus per Seimo kontrolieriaus vyresnįjį patarėją;
- teikia siūlymus Seimo kontrolieriui ir (arba) Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiajam patarėjui, ir (arba) Seimo kontrolieriaus vyresniajam patarėjui dėl Priimamojo grupės veiklos tobulinimo ir kitais su Seimo kontrolierių veikla susijusiais klausimais.
- Priimamojo vyriausiasis specialistas vykdo kitus įstaigos vadovo ir Seimo kontrolierių nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su įstaigos vadovo ir Seimo kontrolierių funkcijų atlikimu.

Reikalavimai


- Priimamojo vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį) išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir su Seimo kontrolierių veikla susijusius teisės aktus;
- mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų ne žemesniu kaip B1 lygiu arba rusų, lenkų ne žemesniu kaip B2 lygiu;
- turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
- gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos Seimo Kontrolierių įstaiga

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »