Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Projektų valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.13

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13.

- Projektų valdymo skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti informacinių technologijų infrastruktūros formavimo ir plėtros projektų įgyvendinimą ir priežiūrą, pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės informacinių išteklių valdymo politiką, naudojant šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas vidaus reikalų srityje.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- pagal Skyriaus kompetenciją koordinuoja departamento valdomų ir tvarkomų registrų, informacinių ir ryšių sistemų kūrimo, plėtros ir kitų projektų vykdymą;
- rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir metodinius nurodymus dėl informacinių ir ryšių sistemų, registrų infrastruktūros kūrimo, eksploatacijos ir plėtros projektų vykdymo Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigose, kad būtų užtikrintas informacinių ir ryšių sistemų suderinamumas;
- rengia ir derina Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigų naudojamų informacinių ir ryšių sistemų plėtros priemonių planus, siekiant koordinuoti informacinių ir ryšių sistemų plėtrą;
- analizuoja informaciją apie įdiegtus ir diegiamus informacinių ir ryšių sistemų projektus ir naudojamas jiems lėšas, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui informacinių ir ryšių sistemų plėtros klausimais, siekiant užtikrinti efektyvų lėšų panaudojimą informacinių ir ryšių sistemų diegimui;
- rengia ir dalyvauja rengiant Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigų tvarkomų valstybės registrų, informacinių ir ryšių sistemų plėtros projektus, taip pat investicinius projektus ir juos derina, siekiant užtikrinti informacinių sistemų suderinamumą ir integralumą;
- dalyvauja departamento vykdomų investicijų projektų darbo grupėse ir vykdo pagal departamento kompetenciją priskirtų projektų priežiūrą;
- dalyvauja departamento valdomų ir tvarkomų registrų ir informacinių sistemų kūrimo, plėtros projektų rengime siekiant užtikrinti šių sistemų integralumą;
- pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos informacinių sistemų plėtros projektų darbo grupėse siekiant užtikrinti tarptautinių valstybės įsipareigojimų vykdymą;
- dalyvauja organizuojant priežiūros komitetų, ekspertų, darbo grupių paskirta tematika sudarymą;
- dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluotus uždavinius;
- sprendžiant bendras, su skyriaus veikla susijusias, problemas bendradarbiauja su kitomis valstybės įstaigomis, kad būtų pasiekti departamento veiklos tikslai;
- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimui.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
- turėti 1 metų darbo patirtį informacinių ar ryšių technologijų projektų valdymo ir įgyvendinimo srityse;
- išmanyti projektų valdymo principus informacinių ar ryšių sistemų kūrimo, diegimo ir plėtros srityse, Europos Sąjungos informacinių technologijų ir ryšių sistemų infrastruktūros reikalavimus;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių ir ryšių sistemų kūrimą ir plėtrą bei informacinės sistemos saugumą, Vidaus reikalų ministerijos norminius dokumentus, reglamentuojančius informacinių ir ryšių sistemų plėtros bei eksploatacijos reikalavimus;
- išmanyti bei sugebėti praktiškai taikyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, gebėti atlikti problemų analitinį įvertinimą, savarankiškai planuotis savo veiklą;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO.
CVB klientas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »