Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

RIZIKŲ VERTINIMO DEPARTAMENTO RIZIKOS PREVENCIJOS SKYRIAUS vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.06

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Rizikų vertinimo departamento Rizikos prevencijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinės žemės tarnyba) įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos informacijos saugumo politikos nuostatas, vykdyti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą, administruoti pasitikėjimo linija asmenų teikiamą informaciją, vykdyti Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinių padalinių atliekamų funkcijų analizę, patikrinimus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
- koordinuoja ir kontroliuoja informacijos saugumo reikalavimų vykdymą Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniuose padaliniuose;
- dalyvauja planuojant Nacionalinės žemės tarnybos veiklą informacijos saugumo srityje;
- kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su Nacionalinės žemės tarnybos disponuojamos informacijos saugumo priemonių įgyvendinimu bei saugumo reikalavimų pažeidimais;
- Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka pirminį korupcinio pobūdžio pranešimuose esančios informacijos tikrinimą, analizę, jei reikia, inicijuoja tarnybinio patikrinimo atlikimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), galimai korupcinės veikos;
- tvarko su korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimu Nacionalinėje žemės tarnyboje susijusią informaciją;
- turimos informacijos pagrindu formuoja rizikos kriterijus pagal Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinių padalinių atliekamas funkcijas;
- vykdo patikrinimų atranką prevenciniam bei rizikos tikimybės vertinimams atlikti;
- vykdo ir organizuoja įtariamų ir nustatytų pažeidimų tyrimus;
- pagal kompetenciją teikia siūlymus ir (ar) rekomendacijas kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams pažeidimų prevencijos klausimais;
- gauna, kaupia ir saugo medžiagą apie įvykdytus patikrinimus;
- bendradarbiauja su teisėsaugos ir kitomis institucijomis;
- atlieka Nacionalinės žemės tarnybos vidaus teisės aktų ir (ar) projektų antikorupcinį vertinimą;
- dalyvauja atliekant Nacionalinės žemės tarnybos informacijos saugumo rizikos vertinimą;
- rengia metodinę medžiagą ir teikia rekomendacijas Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams informacijos saugumo ir korupcijos prevencijos klausimais;
- pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos strateginius ir veiklos planus;
- nuolatos tobulina kvalifikaciją elektroninės informacijos saugos srityje;
- pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus;
- pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais;
- pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
- pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
- pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
- pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;
- tvarko Skyriaus dokumentaciją;
- pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Nacionalinės žemės tarnybos Rizikų vertinimo departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacijos saugumo ar žemės tvarkymo ir administravimo srityje;
- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius elektroninės informacijos saugos, duomenų saugos užtikrinimą ir korupcijos prevenciją;
- mokėti anglų kalbą A2 lygiu;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
- turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones).
CVB klientas

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »