Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Saugaus eismo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.13

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Saugaus eismo skyriaus vyriausiasis specialistas (1) (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teisės aktų, susijusių su motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymu, vairavimo teisės įgijimu, asmenų, kurių veikla susijusi su kelių transportu, kvalifikacijos (kompetencijos) reikalavimų atitikimo įvertinimu, ir bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių, kai vežėjai, turintys teisę verstis tarptautiniu krovinių gabenimu ir įdarbinę vairuotojus, kurie nėra nei Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, nei ilgalaikiai gyventojai, nuostatoms įgyvendinti.

Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
- rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų, užtikrindamas mokymo kelių transporte sistemos funkcionavimą ir tobulinimą, teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
- dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
- užtikrindamas eismo saugumo priemonių įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant saugaus eismo kelių transporto priemonėmis programas;
- pagal nustatytus reikalavimus rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
- teikia pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
- užtikrindamas tinkamą atstovavimą valstybei Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijų darbo organų ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia šių susitikimų ataskaitas;
- konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
- dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
- teikia pasiūlymų dėl kokybės valdymo sistemų įgyvendinimo Inspekcijoje teikiamų ir skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų srityje;
- užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą, tvarko pagal skyriaus kompetenciją vykdomų programų uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijų suvestinius duomenis, teikia pasiūlymų dėl šių uždavinių įgyvendinimo planavimo;
- stebi ir analizuoja su teisės vykdyti motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymą ir papildomą vairuotojų mokymą suteikimu susijusias procedūras, teikia pasiūlymų dėl šių procedūrų tobulinimo, siekdamas administracinės naštos šioje srityje mažinimo;
- stebi ir analizuoja teisės dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir vairavimo instruktoriumi suteikimo procedūrų vykdymą, teikia pasiūlymų dėl šių procedūrų tobulinimo, siekdamas administracinės naštos šioje srityje mažinimo;
- stebi ir analizuoja vairuotojų liudijimų išdavimą ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams ir su tuo susijusias procedūras, teikia pasiūlymų dėl šių procedūrų tobulinimo, siekdamas administracinės naštos šioje srityje mažinimo, nustatyta tvarka kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie vairuotojų liudijimų išdavimą ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, rengia ataskaitas Europos Komisijai;
- prižiūri egzaminų testų, naudojamų transporto vadybininkų kvalifikacijos (kompetencijos) reikalavimų atitikimui įvertinti, bazę; tikrina, ar egzaminams naudojamos užduotys atitinka aktualias teisės aktų redakcijas, ar egzaminams taikomos atitinkamos metodikos teisingos, ar egzaminų užduočių grupės ir grupėms priskirtos užduotys teisingos; rengia egzaminų užduotis, atsižvelgdamas į naujai priimtų teisės aktų reikalavimus;
- pagal kompetenciją rengia ir apibendrina skyriaus mėnesines, ketvirtines ir metines veiklos ataskaitas;
- siekdamas vienodo teisės aktų reikalavimų taikymo vykdant Inspekcijai pavestas funkcijas, pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir išaiškinimus Inspekcijos struktūriniams padaliniams;
- konsultuoja ūkio subjektus;
- pagal kompetenciją analizuoja paslaugų teikimo lygį departamentuose, teikia pasiūlymų dėl paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;
- užtikrindamas tinkamas kitų Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklos sąlygas, pagal kompetenciją administruoja kompiuterinę informacinę sistemą, skirtą duomenims apie ūkio subjektus, užsiimančius mokymo kelių transporte veikla, vairuotojų mokytojus ir vairavimo instruktorius tvarkyti, taip pat ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams išduotų vairuotojų liudijimų apskaitai tvarkyti, stebi jos veikimą, fiksuoja klaidas, teikia pasiūlymų dėl jų šalinimo, sistemos modernizavimo, seka klaidų šalinimo ir sistemos modernizavimo eigą;
- pagal kompetenciją dalyvauja perkeliant teikiamas paslaugas į elektroninę erdvę;
- pagal skyriaus kompetenciją prižiūri, konsultuoja paslaugų gavėjus, derina pakeitimų specifikacijas, dalyvauja testuojant ir pan. elektronines paslaugas, teikiamas valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) priemonėmis, Vidaus rinkos informacinėje sistemoje ir kitomis priemonėmis, stebi administracinių paslaugų kokybės rodiklius;
- nustatyta tvarka kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie ūkio subjektus, užsiimančius mokymo kelių transporte veikla, rengia pažymas ir ataskaitas;
- kaupia ir analizuoja informaciją apie mokymo kelių transporte sistemos funkcionavimo ir tobulinimo patirtį, teikia pasiūlymų dėl geriausios praktikos perkėlimo į teisės aktus ir kitus dokumentus;
- užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
- nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
- užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
- siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų taikymo;
- siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
- prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
- siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- būti susipažinęs su:
- Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
- bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
- Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos ar mechanikos inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos, verslo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
- turėti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones;
- išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
CVB klientas

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »