Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.14

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10

- Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos (toliau – tarnyba) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vidaus auditui savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijoje, Savivaldybei pavaldžiuose bei jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse atlikti bei pažangos stebėjimui vykdyti.
:
- tikrina ir vertina:
- Savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, Savivaldybei pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, jos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams, teikia tarnybos vedėjui nešališką ir objektyvią informaciją apie galimą veiklos riziką;
- vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
- strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams;
- Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžetų asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei Savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
- finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
- lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
- turto apsaugą ir apskaitą;
- informacinių sistemų saugumą ir veiksmingumą;
- registruoja vidaus audito metu gautą informaciją išvadoms pagrįsti, rengia darbo dokumentus ir pateikia juos tarnybos vedėjui kartu su vidaus audito ataskaitos projektu, sudaro dokumentų bylą;
- apibendrina atlikto vidaus audito rezultatus, rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis dėl nustatytų neatitikimų ištaisymo, vidaus kontrolės procedūrų sustiprinimo bei rizikos valdymo;
- kontroliuoja vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų vykdymą, atlieka pažangos stebėjimą;
- analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas;
- laiku ir tinkamai vykdo tarnybos vedėjo pavedimus, susijusius su vidaus auditu;
- tvarko tarnybos dokumentų apskaitą, pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio tarnybos vedėjo pavedimus, susijusius su tarnybos funkcijomis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities (teisės, vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos) arba jam prilygintą išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, vidaus audito funkcionavimo teisinius pagrindus, vidaus audito metodiką, vidaus auditorių profesinės etikos principus bei normas, dokumentų valdymo taisykles;
- turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą audito ar vidaus audito srityse arba ne mažesnį kaip 1 metų buhalterinio darbo stažą viešajam sektoriui priklausančiose įstaigose;
- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- mokėti dirbti kompiuterio programomis: tekstų tvarkymo, skaičiuoklės, elektroninio pašto ir interneto naršyklės.
CVB klientas

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »