Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Šilutės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vyriausiasis veterinarijos gydytojas - inspektorius

Skelbimas galioja iki: 2016.11.06

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Šilutės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Šilutės VMVT) vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 9

- Vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti gyvūnų apsaugą nuo užkrečiamųjų ligų, planuoti priešepizootinių profilaktinių priemonių atlikimą Šilutės VMVT rajone.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės srityje:
- vykdo gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos kontrolę;
- planuoja ir organizuoja aprūpinimą specialiomis priemonėmis (inventoriumi, spec. apranga, mėginių ėmimo priemonėmis, dezinfekcinėmis medžiagomis ir kt.) užkrečiamųjų ligų likvidavimui;
- teikia informaciją ir siūlymus Šilutės VMVT viršininkui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau – Viršininkas) apie diagnozuotas ūkinių gyvūnų užkrečiamąsias ligas ir jų neatidėliotinų priemonių taikymą;
- konsultuoja suinteresuotus asmenis ir ūkio subjektus ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų klausimais;
- nustato gyvūnų bandų (kaimenių, pulkų) sveikatos bandos statusą dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų, taip pat teritorijas, zonas ir regionus, kuriuose taikomi apribojimai dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo;
- atlieka protrūkių, kilusių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų, tyrimą;
- metų pradžioje sudaro gyvūnų profilaktinių priešepizootinių priemonių planus, kontroliuoja jų vykdymą;
- pagal nustatytus terminus rengia ataskaitas apie gyvūnų priešepizootinių-profilaktinių priemonių vykdymą ir teikia jas VMVT;
- kontroliuoja privačių veterinarijos gydytojų darbą, teikia jiems gyvūnų priešepizootinių-profilaktinių priemonių vykdymo planus bei praktinę ir metodinę pagalbą;
- vykdo veterinarijos vaistinių kontrolę;
- išduoda leidimus pirminio laukinio gyvūnų apdorojimo aikštelių eksploatavimui;
- vykdo gyvūnų sveikatos ir užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonių, šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių tvarkymo ataskaitas ir suveda į GULK programą, veterinarinės informacijos valdymo (toliau – VIVS), prekybos kontrolės ir ekspertizių informacinę (toliau – TRACES) kontrolę;
- organizuoja gyvūnų ir kenksmingų medžiagų liekanų stebėsenos įgyvendinimą ir kontrolę ūkiuose, gyvūnų laikymo vietose;
- pagal kompetenciją Šilutės VMVT Viršininko nurodymu nagrinėja privačių veterinarijos gydytojų prašymus ir teikia pasiūlymus Šilutės VMVT Viršininkui;
- pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Šilutės VMVT Viršininkui;
- pagal kompetenciją renka, sistemina ir apibendrina reikalingą informaciją, ją analizuoja ir laiku teikia ataskaitas;
- pagal kompetenciją bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitomis valstybinėmis įstaigomis ir kitomis institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka;
- pagal kompetenciją pavaduoja kitą Šilutės VMVT vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-inspektorių, jam nesant;
- vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Šilutės VMVT Viršininko pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą;
- būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais gyvūnų sveikatą ir gerovę, Europos Sąjungos teisės aktais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais ir kitais vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiuo pareigybės aprašymu;
- būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
- mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.
CVB klientas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »