Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Štabo Kanceliarijos Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.16

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Štabo Kanceliarijos (toliau – Kanceliarija) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).2. Pareigybės lygis – B. 3. Pareigybės kategorija – 7.

- Organizuoti ir koordinuoti centro viršininkui teikiamų dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą bei tarnybos centro darbuotojų ir kitų asmenų patekimą pas centro viršininką, užtikrinti efektyvų dokumentų tvarkymo, apskaitos ir saugojimo funkcionavimą centre.
- Darbo vieta – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) Užsieniečių registracijos centras (toliau – centras), Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių r.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- laiku informuoja centro viršininką apie einamuosius ir būtiniausius darbus, gautą informaciją, laukiančius ir besikreipusius interesantus, siekdamas kontroliuoti pavestų užduočių vykdymą, valdyti svarbiausią informaciją aktualiausiais centro klausimais pagal centro viršininko veiklos sritis;
- prireikus dalyvauja centro viršininko organizuojamuose pasitarimuose, protokoluoja centro viršininko organizuojamus pasitarimus, siekdamas kontroliuoti jų metu pavestų užduočių vykdymą, valdyti svarbiausią informaciją aktualiausiais centro klausimais;
- atsako į lankytojų paklausimus, priima ir pateikia informaciją žodžiu bei ryšio priemonėmis, užtikrina pareigūnų ir kitų interesantų patekimo pas centro viršininką tvarką, siekdamas tinkamai informuoti besikreipiančiuosius į centrą interesantus ir reguliuoti lankytojų srautą;
- laikydamasis dokumentų ir teisės aktų rengimo taisyklių bei tarnybos darbo reglamento reikalavimų, prieš pateikdamas centro viršininkui vizuoti ar pasirašyti dokumentus, tikrina, ar jie tinkamai parengti ir suderinti su atsakingais tarnybos ir centro darbuotojais tam, kad būtų laikomasi nustatytų raštvedybos reikalavimų;
- užtikrina centro dokumentuose pateiktos informacijos ir tarnybinių pokalbių konfidencialumą, gauna iš centro padalinių informaciją, reikalingą centro viršininkui;
- tvarko bylas, korespondenciją, kitus dokumentus, siekdamas užtikrinti tinkamą dokumentacijos apskaitą, saugojimą ir kontrolę, teikia metodinę ir praktinę pagalbą centro padalinių darbuotojams dokumentų rengimo ir tvarkymo klausimais;
- tvarko centre gautus ir parengtus dokumentus, juos registruoja dokumentų registruose (skaitmeninėse laikmenose), vadovaudamasis dokumentacijos planu, įrašo dokumentus į atitinkamas bylas, paskirsto pagal paskirtį (išsiunčia el. paštu arba kitais telekomunikacijos įrenginiais) adresatams tam, kad pagal kompetenciją būtų suteikta informacija.Prieš registruodamas popierinius ir elektroninius dokumentus, patikrina, ar dokumentai parengti tvarkingai, jei dokumentai yra elektroniniai, ar jie pasirašyti atitinkamu elektroniniu parašu;
- tikrina centre bylų (dokumentų) įforminimą, kaupimą, saugojimą, tvarkingą naudojimą, pagal teisės aktų reikalavimus sutvarkytas centro bylas (dokumentus) perduoda į tarnybos archyvą;
- išsiunčia įslaptintą ir neįslaptintą centro korespondenciją (siuntas), kad būtų užtikrintas jos pateikimas adresatams nustatytu laiku;
- užtikrina priemones, kad būtų tinkamas centro viršininko svečių ir kitų asmenų priėmimas;
- laikinai nesant tarnybos Kanceliarijos vyresniojo specialisto, atsakingo už dokumentų valdymą centre, atlieka jo funkcijas;
- vykdo kitus tarnybos vadovybės, Kanceliarijos vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės sienos apsaugos veiklą, viešąjį administravimą, dokumentų tvarkymo, apskaitos taisykles ir reikalavimus;
- mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų arba rusų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
- mokėti naudotis komunikacijos priemonėmis, gebėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, žiniatinklio naršymo programa ,,Internet Explorer“;
- turėti organizacinių sugebėjimų, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
- turėti puikių bendravimo įgūdžių, laikytis aukštų kalbos kultūros normų;
- išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles, sugebėti rengti centro teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
CVB klientas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »