Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Statybos ir investicijų statistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.06

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Statybos ir investicijų statistikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 11

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ketvirtiniams ir metiniams tiesioginių užsienio investicijų statistiniams tyrimams atlikti, šios srities statistinei informacijai rengti, skelbti ir teikti šalies ir užsienio vartotojams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Siekdamas užtikrinti kokybiškos statistinės informacijos parengimą laiku, dalyvauja vykdant tiesioginių užsienio investicijų metinį ir ketvirtinį statistinius tyrimus, dalyvauja rengiant statistinio tyrimo metodiką ir statistinius formuliarus, jų pildymo nurodymus, sudaro respondentų sąrašus, konsultuoja duomenų parengimo skyrius bei respondentus statistinių ataskaitų pildymo klausimais.
- Siekdamas užtikrinti kokybišką statistinės informacijos apdorojimą bei pateikimą vartotojams, rengia statistinio tyrimo duomenų apdorojimo programines užduotis, užtikrina tinkamą elektroninių formų, pirminių duomenų apdorojimo programų veikimą, analizuoja ir apdoroja gautus statistinius duomenis, rengia statistinę informaciją, naudodamas SAS arba R programinę įrangą.
- Siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių vykdymą, atlieka tiesioginių užsienio investicijų statistinių tyrimų duomenų antrinį redagavimą ir suvestinės informacijos kokybės analizę, rengia ir atnaujina statistinių tyrimų metainformacijų aprašus, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje.
- Siekdamas pateikti kokybišką tiesioginių užsienio investicijų statistikos statistinę informaciją vartotojams laiku, rengia statistinę informaciją Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidiniams, teikia ketvirtinius ir metinius statistinius duomenis Rodiklių duomenų bazei, užtikrina Oficialiosios statistikos portale skelbiamų rodiklių aktualumą pagal skyriaus kompetenciją bei teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas.
- Siekdamas užtikrinti tiesioginių užsienio investicijų statistikos tobulinimą ir plėtrą dalyvauja Eurostato ir skyriaus vykdomuose projektuose, departamento darbo grupių veikloje, bendradarbiauja su Lietuvos banku ir kitomis valstybės institucijomis.
- Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos arba statistikos krypties išsilavinimą.
- Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
- Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, SAS programa arba su R paketu.
- Būti susipažinęs su Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 red.)
- Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais tiesioginių užsienio investicijų statistiką.
- Būti susipažinusiam su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.
CVB klientas

Lietuvos statistikos departamentas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »