Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.13

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyriausias specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Lygis – A3. Kategorija – 10

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti statybos užsakovo funkcijas savivaldybės objektuose.

Užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, vykdomi LR Vyriausybės nutarimai, metodiniai nurodymai, rajono savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai, skyriaus vedėjo pavedimai.
- Rengia atsakymus į paklausimus, tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją.
- Dalyvauja komisijų darbe, kad nustatytų statybos – remonto darbų pobūdį ir apimtis, surašo defektinius ir apžiūros aktus.
- Ruošia ir derina technines (projektavimo) užduotis statybos darbams atlikti.
- Tikrina ir derina techninę dokumentaciją, kad projektiniai sprendimai atitiktų projektavimo užduotis.
- Ruošia dokumentus Viešųjų pirkimų konkursams dėl statybos darbų projektavimo, vykdymo ir priežiūros, kad paslaugų ir darbų tiekėjai būtų parenkami konkurso būdu. Vykdo šias viešųjų pirkimų iniciatoriaus funkcijas:
- Atlieka rinkos tyrimą (išskyrus ypatingos skubos pirkimus ar kitais perkančiosios organizacijos teisės aktuose nustatytais atvejais
- Rengia laisvos formos prekių, paslaugų ir darbų pagrindimą (pagrindžiamas išlaidų būtinumas, atsižvelgiant į pirkimo iniciatoriaus veiklos uždavinius ir tikslus);
- Rengia numatomų vykdyti pirkimų sąrašą;
- Kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildo pirkimo paraišką;
- Koordinuoja (organizuoja) perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų jos įsipareigojimų vykdymą ir prižiūri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų bei prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams laikymąsi;
- Inicijuoja siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo kontrahentui.
- Ruošia ir derina statybos rangos ir paslaugų sutartis, kad jos atitiktų savivaldybėje nustatytus reikalavimus /tvarką/.
- Vykdo arba organizuoja statybos ir remonto darbų priežiūrą (jam paskirtuose objektuose), kad darbų kokybė atitiktų normatyvinių dokumentų reikalavimus.
- Priimdamas iš rangovo atliktus darbus kontroliuoja sutartyje numatytų sąlygų ir darbų vykdymą, reikalauja, kad būtų tinkamai įforminta atlikimo dokumentacija.
- Organizuoja finansavimo sutarčių vykdymą, dėl statybos ir remonto darbų atlikimo, kad būtų įgyvendinti sutartyse numatytisavivaldybės įsipareigojimai.
- Iškilusioms problemoms, užduotims spręsti rengia rajono Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
- Vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas skyriaus uždavinių įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas ,turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
- Turėti vienerių metų darbo patirtį statybos srityje.
- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos procesą ir mokėti juos taikyti praktikoje.
- Mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškų sistemomis.
- Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai žinoti raštvedybos, norminių aktų rengimo ir įforminimo taisykles, būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti.
- Mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti
- Turėti gerus organizacinio darbo ir bendravimo įgūdžius.
CVB klientas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »