Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Strateginio valdymo departamento Strateginio planavimo ir palaikymo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Skelbimas galioja iki: 2016.11.20

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Strateginio valdymo departamento (toliau – Departamentas) Strateginio planavimo ir palaikymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti tinkamą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) strateginių veiklos planų bei veiklos ataskaitų, Agentūros paraiškų bei Agentūros projektų dokumentacijos Europos Sąjungos (toliau – ES) paramai gauti parengimą, Agentūros ilgalaikių projektų, susijusių su kokybišku Programos paramos lėšų administravimu, valdymą bei jų tęstinumą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- rengia Agentūros paraiškas bei Agentūros projektų dokumentaciją ES paramai gauti, koordinuoja paramos sutarčių, projektų išlaidų deklaracijų bei įgyvendinimo ataskaitų rengimą;
- rengia Agentūros valstybės investicijų programų projektų dokumentaciją;
- rengia Agentūros strateginius veiklos planus, metinę bei kitas Agentūros veiklos ataskaitas ir užtikrina jų pateikimą Agentūros vadovybei;
- (2015 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. BR1-1226 redakcija nuo 2015 m. lapkričio 24 d.)pagal Skyriaus kompetenciją vykdo sutarčių su Ekspertais priežiūrą;
- pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais;
- pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus, reikalui esant, derina juos su suinteresuotomis institucijomis;
- pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, susijusius su Programa, bei rengia atsakymus į juos;
- pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
- pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;
- tvarko Skyriaus dokumentaciją;
- teikiaSkyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros darbo tobulinimo;
- pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Programa ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- (2015 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. BR1-1226 redakcija nuo 2015 m. lapkričio 24 d.)turėti darbo patirties dokumentų valdyme;
- gerai išmanyti svarbiausius ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos administravimą, strateginį planavimą;
- gerai išmanyti strateginio planavimo bei projektų valdymo principus;
- turėti projektų, mokėjimo prašymų dokumentacijos ES paramai gauti rengimo ir / ar tikrinimo patirties;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, naudotis „Internet Explorer“ naršykle;
- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
CVB klientas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »