Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Švietimo, kultūros ir sporto departamento vyriausiasis kalbos tvarkytojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.07

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento vyriausiasis kalbos tvarkytojas (toliau – kalbos tvarkytojas) yra karjeros valstybės tarnautojas, turintis blanką „Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento vyriausiasis kalbos tvarkytojas“ su nurodytais kontaktiniais duomenimis. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 9

- Kalbos tvarkytojo pareigybė reikalinga kontroliuoti, kaip Marijampolės savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą.III.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Tikrina, ar Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai ir techniniai dokumentai tvarkomi valstybine kalba; ar įstaigos, įmonės, organizacijos susirašinėja valstybine kalba.
- 2 Tikrina, ar savivaldybės teritorijoje dirbantys fiziniai ir juridiniai asmenys sandorius sudaro valstybine kalba.
- Tikrina, ar savivaldybės teritorijos viešuosiuose užrašuose vartojami oficialūs, sunorminti ir taisyklingi vietovardžiai.
- Tikrina, ar savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų, įmonių, organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas ir Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisykles, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. N-2 (91);
- Tikrina, ar valstybinė kalba, atitinkanti lietuvių kalbos normas, vartojama įstaigų, įmonių, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose.
- Tikrina, ar savivaldybės teritorijoje esantys viešieji užrašai taisyklingi.
- Tikrina, ar žiniasklaidos atstovai, kitų leidinių leidėjai, teatro aktoriai laikosi taisyklingos kalbos normų.
- Rašo fiziniams ir juridiniams asmenims raštus ar informuoja kitomis ryšio priemonėmis, kai yra visuotinai taisomų klaidų arba rekomenduojamojo pobūdžio taisymų.
- Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus. Valstybinės kalbos inspekcijos vardu nagrinėja bylas ir skiria administracines nuobaudas.
- Nustatyta tvarka susipažįsta su teikiamais viešųjų užrašų (iškabų, reklamos, kitos rašytinės informacijos) projektais.
- Priima interesantus, nagrinėja įstaigų, įmonių, organizacijų, fizinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nurodytiems ar rastiems kalbos pažeidimams šalinti.
- Teikia viešą informaciją apie savo veiklą visuomenei bei pareiškėjams.
- Siūlo įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, fiziniams asmenims svetimžodžių lietuviškus atitikmenis, patvirtintus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.
- Konsultuoja įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis kalbos klausimais žodžiu, telefonu ir elektroniniu paštu.
- Pataria dėl gatvių, pastatų, statinių, teritorijų ir kitų objektų pavadinimų, kurie atitiktų kalbos taisyklingumą, vietovardžių oficialumą, suteikimo, kad būtų atsižvelgta į kalbinį ir kultūrinį paveldą.
- Konsultuoja valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų klausimais.
- Rengia Savivaldybės tarybos, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais.
- Rengia metodinius patarimus, rašo straipsnius kalbos ir savo veiklos klausimais.
- Teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti.
- Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus pavedimu atlieka ir kitas funkcijas, nenumatytas šiame pareigybės aprašyme.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų srities filologijos lietuvių kalbos magistro kvalifikacinį laipsnį.
- Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą.
- Mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, jas analizuoti.
- Savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.
- Sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
- Mokėti dirbti „Microsoft offise“ programiniu paketu, „Internet Explorer“, „Microsoft Outlook“ arba „Microsoft Outlook Express“ programomis.
CVB klientas

Marijampolės savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »