Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.16

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas yra Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos struktūrinio padalinio vadovas, karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 14

- Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga skyriaus darbui organizuoti, savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto politikai įgyvendinti ir teisės aktais priskirtų funkcijų vykdymui užtikrinti.

Skyriaus vedėjas vykdo šias specialiosios srities funkcijas:
- organizuoja ir tobulina savivaldybės ikimokyklinio ir papildomo ugdymo įstaigų, mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, specialųjį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, vaikų užimtumą ir papildomą ugdymą;
- teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl sąlygų vykdyti vaikų privalomąjį švietimą, mokyklų tinklo formavimo pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;
- dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektus švietimo, sporto programoms įgyvendinti;
- vertina Joniškio rajono švietimo ir sporto būklę analizuodamas, kaip tenkinami mokinių švietimo ir sporto poreikiai;
- teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybėje veikiančias ikimokyklinio ugdymo įstaigas, mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;
- koordinuoja savivaldybės švietimo įstaigų vadybinę veiklą;
- leidžia įsakymus, raštus, nurodymus švietimo, kultūros įstaigų veiklos organizavimo ir priežiūros klausimais, kuriuos privalo vykdyti skyriaus ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojai, tikrina jų vykdymą;
- inicijuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja švietimo ir kultūros įstaigų vadovų skyrimo į pareigas konkursuose;
- vadovauja Joniškio rajono savivaldybės administracijos švietimo įstaigų vadovų atestacijos komisijai;
- vertina pedagogų praktinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
- derina švietimo, kultūros įstaigų vadovų, skyriaus tarnautojų ir kitų darbuotojų atostogas, komandiruotes;
- organizuoja savivaldybės strateginių švietimo, sporto planų, metinių švietimo ir sporto veiklos planų projektų rengimą ir planų įgyvendinimą;
- rengia sprendimų dėl švietimo, kultūros ir sporto veiklos programų finansavimo, savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareigybių aprašymų ir kitais su švietimo, kultūros, sporto politikos įgyvendinimu susijusiais klausimais projektus, organizuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą;
- organizuoja savivaldybės lygmens švietimo stebėseną, vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Švietimo stebėsenos tvarkos aprašu ir Švietimo stebėsenos rodikliais;
- organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimą ir brandos egzaminus;
- analizuoja ir vertina savivaldybės kultūros įstaigų tinklą, teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl jo optimizavimo krypčių, savivaldybės kultūros įstaigų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo įstatymų nustatyta tvarka;
- inicijuoja jaunimo organizacijų politikos formavimą savivaldybėje ir organizuoja jos įgyvendinimą;
- organizuoja teisės aktų rengimą skyriaus kompetencijos klausimais;
- organizuoja savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą, nustato nelankančių vaikų skaičių ir jų ugdymo poreikius.
- Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas vykdo šias bendrosios veiklos funkcijas:
- palaiko ryšius ir teikia reikiamą informaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
- nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus bei pasiūlymus, imasi veiksmingų priemonių nustatytiems ar nurodytiems darbų trūkumams bei pažeidimams pašalinti;
- organizuoja posėdžius dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;
- koordinuoja tarpinstitucinio bendradarbiavimo įgyvendinimą;
- inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės švietimo institucijų ir švietimo darbuotojų bendradarbiavimą su kitų rajonų ir kitų valstybių švietimo institucijomis;
- vadovauja skyriaus darbui:
- planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą, švietimo, kultūros ir sporto programos įgyvendinimą;
- paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;
- sistemingai rengia skyriaus darbuotojų pasitarimus švietimo, kultūros ir sporto klausimams nagrinėti;
- vertina skyriaus valstybės tarnautojų veiklą ir skatina juos tobulinti kvalifikaciją;
- rengia skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, jų pildymus ir keitimus ir teikia juos tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;
- užtikrina tinkamą skyriaus veiklos dokumentų rengimą, apskaitą, tvarkymą, saugojimą;
- teikia nustatyta tvarka skyriaus veiklos ataskaitas savivaldybės administracijos direktoriui;
- veikia skyriaus vardu, atstovauja jam valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose.
- Skyriaus vedėjas vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, savivaldybės administracijos vadovų nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Reikalavimai

Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
- turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo darbo patirtį einant pareigas, kurios laikomos pedagoginiu darbu;
- mokėti anglų ir rusų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
- išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
- mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
- gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
- gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
- gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
- turėti vairuotojo pažymėjimą;
- žinoti švietimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
- gebėti planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, vykdant nuostatuose nustatytas funkcijas.
CVB klientas

Joniškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »